Today: 26.Oct.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2020 M. SPALIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1-15 d.

K

Vaikų kūrybinių darbų parodos „Krenta lapai“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-30 d.

K

„Žiedelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gimtadienio sveikinimai Bitutei“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-15 d.

K

„Nykštukų“ ir „Kačiukų“ gr. ugdytinių dalyvavimo respublikinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Rudenėlio dovanos“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

Š

9.30 val. Įstaigos darbuotojams išvykos „Naujų idėjų ir kūrybinių atradimų taikymas mokant sveikos gyvensenos“ organizavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

P

Vaikų tapybos darbų plenero „Rudens spalvos mokytojai“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

P

13.15 val. dalyvavimas renginyje, skirtame paminėti Mokytojų dieną

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

Pn

10.30 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinės-pažintinės išvykos į mikrorajono parką „Rudens spalvos“ koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Projektinės veiklos – projekto „Seku, seku pasaką“ rezultatų ataskaitos pristatymas (I.Gailienė)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 15 d.

K

Gerosios patirties sklaidos Sveikos mokyklos tinklo puslapyje tema „Klimato kaita ir kaip mokykla gali prisidėti mažinant poveikį klimato kaitai?“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

Pn

9.30 val. stebėsena mokytojos Brigitos Povilavičienės atviros veiklos, gebėjimo sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis, naujų technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

Pn

10.30 val. „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinės sveikatinimo išvykos į mikrorajono sveikatos taką koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

P

10.30 val. Rudenėlio šventės „Kiškučių“ grupės ugdytiniams stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Ritos Čichunovienės atviros veiklos, gebėjimo sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis, naujų technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Vykdytos tėvų apklausos „Ar mes geriau valgome“ pristatymas (VSS R.Gedgaudaitė)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

21 d.

T

Tėvų, kurių vaikams reikalinga logopedo pagalba, susirinkimo (nuotoliniu būdu) organizavimo inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10-01/ 12-11

Inicijavimas „Kiškučių“ gr. ugdytinių dalyvavimo projekte su socialiniais partneriais (l. d. „Žuvėdra“) „Pasakų skrynelė“, skirtame bendruomenių metams paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Loretos Bentienės atviros veiklos „Spalvingas rudenėlis“, gebėjimo sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis, naujų technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 23 d.

I-ojo aukšto Projektinės veiklos stendų apipavidalinimo vykdytų 2019-2020 m. m. projektų medžiaga (rezultatais) inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 23 d.

Ugdytinių pasiekimų ir pažangos pirminio vertinimo ataskaitų analizė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Birutės Valauskienės atviros veiklos, gebėjimo sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis, naujų technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

A

Praktinės paskaitos ugdytiniams „Kaip mes valgome namie ir kokia daržovių nauda“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

A

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

28 d.

T

Stebėsena rudens šventės „Rudenėlio spalvos“ (rengia „Saulučių“, „Varpelių“ gr. ir priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ gr.)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

K

10.00 val. Ikimokyklinių įstaigų direktorių, Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų pasitarimas

Direktorius

29 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

 

Direktorius

Visą mėn.

Ugdytinių dalyvavimo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, LMNSC ir SMLPC iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

„Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytinių dalyvavimo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte (2020 – 2021 mokslo metais), Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10-01/ 05-31

Ugdytinių dalyvavimo Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“ inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė. Spalio mėnesio dienynų archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 mėn./ 04 mėn.

Stebėsena vykdomo prevencinio meninio ir kalbos ugdymo projekto „Su muzika į gražią kalbą“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты