Today: 26.Nov.2022

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2022 M.  LAPKRIČIO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

3-30 d.

K

Ugdytinių dalyvavimo koordinavimas ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte „Linksmosios muzikinės mankštos“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4-10 d.

Pn

„Žiedelių“ grupės ugdytinių inicijavimas dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių STEAM projekte „Žaidžiu, konstruoju ir skaičiuoju“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

8 d.

A

10.48 val. „Varpelių“ grupės ugdytinių išvykos į mikrorajono parką „Krenta rudeniniai lapai“ koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d. T 13.15 val. Mokytojų mokymų koordinavimas (muzikos salėje) „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvacijos ugdymas stiprinant fizinę, emocinę ir intelektinę raidą“ (Lektorė J.Karvelienė)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 11 d.

Pn

„Varpelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo inicijavimas socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“) organizuojamoje fotonuotraukų parodoje „Gaminame visi – sveikai ir skaniai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

Pn

Edukacinė išvyka-seminaras „Kaip įgyvendiname ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. Gerosios patirties sklaida“ (Šilutės l. d. „Žibutė“)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

Pn

Ugdytinių kūrybinių darbų parodos „Šypsosi moliūgas“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

15 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

A

10.10 val. stebėsena meninio ugdymo mokytojos Redos Dubikaltytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

T

„Varpelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo koordinavimas ir inicijavimas Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojamoje Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo akcijoje

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (Liepų g.11)

Direktorius

17 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Ritos Čichunovienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

22 d.

A

12.30-16.30 val. Psichologinės gerovės stiprinimo mokymų koordinavimas (nuotoliniu būdu), VSB paskaita „Profesinio perdegimo pavojai. Kaip pasirūpinti savimi“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

T

13.15 val. Atestacinės komisijos posėdis: dėl 2022 m. mokytojų atestacinės komisijos ataskaitos svarstymo; dėl 2023-2025 metų mokytojų atestacinės programos projekto svarstymo

Direktorius

24 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

Direktorius

24 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Natalijos Sviridovos atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

Pn

Tolerancijos savaitės renginio inicijavimas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (RUC)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

28 d.

P

11.00 val. Advento pradžios paminėjimo „Žvakių šviesoje“ (rengia „Kiškučių“ grupė) stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Vidos Kisminienės atviros veiklos „Spalvos ir spalviukai“, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

9.30 val. stebėsena mokytojos Linos Ablonskienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Įsivertinimo 6 srities (Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis) rezultatų pristatymas (Reda Jokubauskienė, Danguolė Laukienė)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

10.00 val. KPŠKC Švietimo įstaigų vadovų metodinė diena „Metinės veiklos planavimo dokumento formos“

Direktorius

Nuolat

E-dienyno pildymo stebėsena, lapkričio mėnesio lankomumo apskaitos žiniaraščių ir dienynų archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты