Today: 24.Jan.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. SAUSIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

3 d.

K

Koordinavimas edukacinės išvykos „Susipažinkim Goju Ryu karate“ organizavimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

Pn

Administracinis pasitarimas 10.30 val. (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

4 d.

Pn

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Laima Kargajeviene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Vilija Juškienė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2-25 d.

Įstaigos pinigų banko sąskaitose, įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

P

Dalyvavimas tradicinėje šventinėje pramogoje „Trys karaliai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

P

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Rosita Vaičiūniene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Žana Taroziene

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

A

Mokytojų susirinkimas 13.15 val. (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

A

Dalyvavimas 10.00 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkime. Edukacinė paskaita „Valanda su Mažąja Lietuva“ (Etnokultūros centras, Daržų g.10)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

Pn

Administracinis pasitarimas 10.30 val. (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

11 d.

Pn

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Vida Kisminiene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Jolanta Juciene

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

Pn

Dalyvavimas 8.00-8.10 val. Lietuvos gynėjų dienos paminėjimo visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 10.00 val. organizuojamame renginyje Sausio 13 - dienos įvykiams paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

P

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Rita Čichunoviene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Renata Jarovaitiene

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

P

Inicijavimas 10.15 val. Kauno teatro „Smagumėlis“ spektaklio „Mergaitė Doli ir besotė liga“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

A

Mokytojų susirinkimas 13.15 val. (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 15 d.

Vyr. specialistei S.Vancevičienei pateikti 2019-2021 metų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programas

Direktorius

16 d.

T

10.00 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (savivaldybės administracija)

Direktorius

17 d.

K

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Kristina Antanavičiene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Lina Ablonskienė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 18 d.

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2019 metų veiklos plano parengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

Pn

13.15 val. Veiklos įsivertinimo ir planavimo grupės 2018-2019 m. m. susirinkimas (diskusija dėl vertinimui pasirinktos srities/temos/rodiklio kokybės požymių ir kriterijų aprašymo turinio, dermės su įstaigos veiklos specifika, vertybėmis, kultūra)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

Pn

Administracinis pasitarimas 10.30 val. (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

21 d.

P

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Gražina Lauruševičiene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Reda Dubikaltyte

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 22 d.

Koordinuoti teatro grupės projekto „Teatras-durys į pasakų šalį“ IV etapo plano parengimą (projekto vadovė V.Kisminienė), projektų: sveikos gyvensenos stiprinimo projekto „Noriu būti sveikas ir stiprus“ (projekto vadovė R.Čichunovienė), logopedų bendradarbiavimo projekto „Sensorinių pojūčių lavinimas ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“ (projekto vadovė V.Kavaliauskienė), karjeros ugdymo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ (projekto vadovė L.Kargajevienė), sveikatingumo projekto „Tyras vandenėlis mano sveikatėlei“ (projekto vadovė L.Ablonskienė) parengimą

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

A

Mokytojų tarybos posėdis 13.15 val. (muzikos salėje) dėl pritarimo įstaigos 2019 metų veiklos planui; dėl pritarimo 2019 m. smurto ir patyčių prevencijos planui; dėl pritarimo 2019 m. metodinės tarybos veiklos planui; dėl 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo; dėl 2019 m.   jungtinės veiklos su socialiniais partneriais patvirtinimo; dėl veiklos kokybės giluminio įsivertinimo rodiklių tvirtinimo; dėl 2019 m. rengiamų projektų pritarimo (projektų pristatymas)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

T

13.15 val. Metinis pokalbis su mokytoja Reda Jokubauskiene

13.45 val. Metinis pokalbis su mokytoja Ingrida Gailiene

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

K

14.00 val. ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių ir PPT ikimokyklinių įstaigų psichologų pasitarimas (Debreceno g.41)

Direktorius

24 d.

K

14.30 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio tarybos posėdis (PŠKC)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

Pn

10.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja Loreta Stasytyte

10.30 val. Metinis pokalbis su logopede Vilma Kavaliauskienė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

Pn

Administracinis pasitarimas 10.30 val. (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

28 d.

P

Stebėsenos rodiklių registravimo analizė (gruodžio 31 d. duomenimis)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

P

13.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja Loreta Bentiene

13.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja Birute Valauskiene

14.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja Laimute Kalendriene

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

13.15 val. VGK posėdis (dėl vaikų turinčių kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimo, sąrašo pristatymo ir derinimo su PPT; dėl kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimo turinčių vaikų kalbos ugdymo dinamikos ir prevencinės veiklos aptarimo)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

14.00 val. Metodinės tarybos posėdis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas

Direktorius

31 d.

K

13.15 val. Veiklos įsivertinimo ir planavimo grupės susirinkimas (dėl duomenų rinkimo metodikos parengimo, veiklos pasiskirstymo ir giluminio įsivertinimo vykdymo pagal pasirinktus rodiklius, iliustracijų kūrimo)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 31 d.

Vyr. specialistei Astai Triušaitei pristatyti statistines ataskaitas „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2018 m. duomenys“ ŠV-03

Direktorius

01/02 mėn.

Inicijavimas atlikti tyrimą „Ar mes geriau valgome?“, siekiant išsiaiškinti esančią mitybos situaciją

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

01/05 mėn.

Koordinavimas ugdytinių dalyvavimo tarptautiniame projekte „Pasakyk savo šaliai labas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ir neformaliojo švietimo mokytojų, logopedo trumpalaikių planų pildymo stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir konsultavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты