Today: 26.May.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. GEGUŽĖS  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

Iki 3 d.

Pn

Inicijavimas dalyvavimo Lietuvos olimpinės akademijos organizuojamame   olimpinio piešinio konkurse „Mes sportuojame“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

6 -10 d.

P-Pn

Koordinavimas prevencinio renginio „Kalbos savaitė 2019“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

T

9.30 val. organizavimas Šiaulių Magijos teatro spektaklio

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

K

10.00 val. stebėsena spektaklio, skirto įstaigos ugdytiniams ir bendruomenei „Gėlės ir drugeliai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

10 d.

Pn

10.00 val. dalyvavimas viešojo ir privataus sektorių atstovų diskusijoje „Atsparumo korupcijai užtikrinimas viešųjų pirkimų srityje“

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

6-17 d.

Tėvų apklausa dėl darželio poreikio vasaros metu

Direktorius

13 d.

P

13.15 val. Atestacinės komisijos posėdis. Organizaciniai klausimai dėl pasirengimo besiatestuojančių mokytojų atestacijai

Direktorius

13 d.

P

10.00 val. koordinavimas „Žiedelių“ gr. ugdytinių išvykos į mikrorajono parką

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

P

16.30 val. stebėsena Šeimos dienos popietės „Drugelių“ grupių ugdytinių ir jų tėvų, skirtos Tarptautinei šeimos dienai paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

A

10.00 val. inicijavimas Kinologų apsilankymo ikimokyklinėje įstaigoje

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

T

10.00 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Direktorius

15-31 d.

Koordinavimas piešinių parodos organizavimo, skirtos vaikų gynimo dienai paminėti „Vaikyste nusijuok“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

T

16.30 val. stebėsena Šeimos dienos popietės, skirtos Tarptautinei šeimos dienai paminėti „Nykštukų“ grupės ugdytinių ir jų tėvų

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

K

Inicijavimas ir koordinavimas „Saulučių“ gr. ugdytinių edukacinės pažintinės išvykos į Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos stotį

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

Pn

Stebėsena Šeimos dienos popiečių, skirtų Tarptautinei šeimos dienai paminėti:

16.00 val. „Žiedelių“ grupių ugdytinių ir jų tėvų;

16.30 val. „Saulučių“ grupių ugdytinių ir jų tėvų;

16.45 val. „Boružėlių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytinių ir jų tėvų

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

Pn

13.00 val. dalyvavimas priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventiniame renginyje „Lik sveikas mielas ir brangus darželi“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

20 d.

P

13.15 val. Įstaigos tarybos posėdis, dėl mokslo metų aptarimo, vasaros darbų numatymo

Direktorius

20 d.

P

16.30 val. stebėsena „Ežiukų“ grupės popietės „Šeimos šventė“, skirtos Tarptautinei šeimos dienai paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Meninio ugdymo mokytojos Redos Dubikaltytės pranešimas „Muzikos terapija ir jos panaudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme“, mokytojos Linos Ablonskienės pranešimas „Sveikos gyvensenos įgūdžių įgyvendinimas ankstyvajame amžiuje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

A

Koordinavimas alkoholio, rūkymo ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinės paskaitos „Kaip nepakenkti sau“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

A

Koordinavimas dalyvavimo 10.00 val. tradicinėje ikimokyklinių įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros „Draugystės krantas“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

T

13.30 val. VGK posėdis. Dėl kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų kalbos ugdymo aptarimo; dėl 2018-2019 m. m. VGK veiklos rezultatų analizės; dėl darbo plano 2019-2020 m. m. gairių numatymo ir aptarimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

K

10.30 val. koordinavimas „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių bei socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ ugdytinių pramogos „Nupinsim draugystės vainiką“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

20-24 d.

derinti

Koordinavimas Klaipėdos lopšelio-darželio ‚Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo ugdytinių ekskursijos į M.Mažvydo progimnaziją susipažinti su pirmokų mokytojomis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

Pn

16.00 val. dalyvavimas priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventiniame renginyje „Lik sveikas mielas ir brangus darželi“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

Pn

10.00 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvių ugdymo (si) idėjų ir metodų taikymas ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius“ parengimas ir įgyvendinimas (sveikatingumo išvyka dviračiais iki Juodkrantės – 25 d.)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 27 d.

P

Analizė pateiktų ugdytinių pasiekimų ir pažangos I ir II-ojo vertinimo bendrų ataskaitų (suvestinių su refleksijomis) ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams rekomendacijų mokyklai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

A

13.15 val. Mokytojų tarybos posėdis (muzikos salėje). Dėl darbo kokybės ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimo; dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų mokyklinės brandos lygio aptarimo; dėl įstaigos veiklos kokybės giluminio įsivertinimo ataskaitos ir rekomendacijų ugdymui gerinti; dėl ugdomosios veiklos planavimo veiksmingumo ir efektyvumo įvertinimo; dėl dalyvavimo respublikos, miesto, tarptautiniuose konkursuose, projektuose veiksmingumo. Tyrimo „Pedagoginio bendradarbiavimo ypatumai“ pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

T

17.00 val. stebėsena sportinės pramogos „Pirato pramogos“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

T

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis. Dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aktualijų; dėl skirtingų gebėjimų vaikų atpažinimo ir vertinimo; dėl metodinių darbų ir priemonių aprobavimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

31 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

31 d.

Pn

Inicijavimas ir koordinavimas stendinio pranešimo tarptautinio projekto „Pasakyk savo šaliai labas“ parengimo ir pristatymo bendruomenei

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Derinama

Koordinavimas socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ ugdytinių vaidinimo „Zuikių mokyklėlė“ įstaigos vaikams

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Data derinama

Koordinavimas dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų parodoje „Vaikystės lėlė“, skirtoje Žemaitijos metams ir lėlininkų dienai, kurią organizuoja soc. partneriai (l. d. „Žilvitis“)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

iki

05-31

Inicijavimas „Varpelių“, „Žiedelių“ ir „Boružėlių“ gr. ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Žalią pupą auginu“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Momentinė stebėsena – užsiėmimų vykdymas sporto salėje, lauke ir muzikos salėje

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05-02

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo respublikinio ekologinio projekto „Mano žalioji palangė“ konkurse

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų trumpalaikių planų pildymo stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir konsultavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

 

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты