Today: 24.Sep.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2023 M.  RUGSĖJO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1 d.

Pn

10.30 val. Šventinis renginys „Žinių diena“, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

Pn

Neformaliojo ugdymo, meninio ugdymo mokytojų ir logopedo darbo grafikų parengimas ir derinimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

Pn

E-dienyno parengimas 2023-2024 m. m. (grupių suformavimas ir mokytojų priskyrimas, lankomumo žymėjimas, planų parengimas, tėvų prijungimas)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

Pn

Kanceliarinių priemonių paskirstymas į grupes

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

P

Ugdytinių darbo ritmo ir informacinių stendų grupėse parengimas, informacijos atnaujinimas grupių rūbinėse

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

5 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje) (Dėl visuminio ugdymo kokybės įsivertinimo rezultatų paskelbimo bendruomenės nariams ir pasirinktos teminės srities giluminiam įsivertinimui pristatymo)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 8 d.

Pn

Pateikti įstaigą kuruojančiam specialistui Sporto salės užimtumo grafiką

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11-29 d.

Ugdytinių kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų parodos „Su gimtadieniu, mano darželi“ organizavimo inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

12 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje).

Direktorius

14 d.

K

10.30 val. Ekologinio ugdymo ir sveikatinimo renginio „Skonių paletė“ stebėsena

Direktorius

18 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

18 d.

P

10.30 val. Sveikatingumo žygio „Sveikatos labirintas“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

A

10.00 val. Visuotinės mankštos įstaigos kieme stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

A

12.30-16.30 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Pasirinktos teminės srities teminiam įsivertinimui pateikimas, paaiškinimas pildymo reikalavimų. Vykdytų projektų ataskaitų pristatymas („Žodeliai liejasi laisvai“, „Žaidimų karalystėje“, „Pažink savo miestą – Klaipėdą“, „Say Hello to the World“)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

13.00 val. VGK posėdis (dėl vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų, sąrašo pristatymo, derinimo ir teikimo PPT; logopedo 2023-2024 m. m. darbo grafiko I p. aptarimo; pedagogų ir specialistų parengtų pritaikytų ugdymo programų ugdytiniams su specialiaisiais poreikiais ir IPP parengimo aptarimo ir suderinimo, individualių kalbos ugdymo programų 2023-2024 m. m. aptarimo)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

Sveikatingumo dienos „Saugus eismas“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (pagal poreikį)

Direktorius

21 d.

K

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis (ilgalaikių ugdymo planų 2023-2024 m. m. parengimo aptarimas; metodinės pagalbos teikimas grupių mokytojoms, mažesnę patirtį turintiems mokytojams veiklos planavimo ir ugdytinių vertinimo klausimais; priešmokyklinio ugdymo veiklų planavimo atnaujinimo aktualijos ir vaikų pasiekimų vertinimo formų parengimo; metodinių darbų ir priemonių aprobavimas)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

14.00 val. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas (bendruomenės kambaryje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

Ugdytinių dalyvavimo inicijavimas 10-tojoje solidarumo bėgimo „Gelbėkim vaikus“ iniciatyvoje

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 22 d.

Pn

Ilgalaikių planų parengimas, pateikimas ir derinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (visų grupių ugdomosios veiklos ilgalaikiai planai, logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojų), pritaikytų programų ugdytiniams su specialiaisiais poreikiais pateikimas bei IPP parengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 22 d.

Pn

E-Dienynų 2022-2023 m. m. archyvo parengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

26 d.

A

13.15 val. Mokytojų tarybos posėdis (muzikos salėje): dėl pasirengimo naujiems mokslo metams: grupių ugdomosios veiklos 2023-2024 m. m. ilgalaikiai planai; logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojų 2023-2024 m. m. planai; dėl naujų narių į savivaldą (Tėvų tarybą, Įstaigos tarybą) rinkimo; darželio savivaldos grupių atnaujinimo (dėl narių pasikeitimo); dėl darbo grafikų bei tvarkaraščių aptarimo; pedagogų ir specialistų parengtų pritaikytų ugdymo programų ugdytiniams su specialiaisiais poreikiais ir IPP aptarimo ir tvirtinimo

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

T

8.00-11.00 val. Sportinės akcijos „Apibėk mokyklą“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

 

Direktorius

25-29 d.

28 d.

29 d.

P-Pn

K

Pn

Darželio 55 –ojo gimtadienio minėjimo renginių organizavimas (pagal atskirą programą)

10.15 val. Spektaklis vaikams „Dainos iš lagamino“

17.00 val. Vakaronė mokytojams

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

10.00 val. Maisto sandėlio inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

9.30 val. „Varpelių“ grupės ugdytinių edukacinės-sveikatinimo išvykos į mikrorajono stadioną inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Atnaujinti priešmokyklinio ugdymo ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimui formas E dienyne

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Per mėn.

Tėvų tarybos atnaujinimas ir veiklos plano parengimas

Direktorius

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė, rugsėjo mėnesio archyvavimas, tėvų prisijungimo prie sistemos kontrolė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты