Today: 20.Mar.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. KOVO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

P

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žemė mūsų širdyje“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Psichologo paskaita ir užsiėmimas „Elgesio ir emocijų sutrikimas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Psichologas

5 d.

A

Stebėsena renginių: 10.00 val. Užgavėnių šventinės pramogos „Blynų puota“.

11.00 val. vyresniojo amžiaus vaikų ir priešmokyklinio ugdymo grupių   kartu su socialiniais partneriais l. d. „Žuvėdra“ ir RUC ugdytiniais ir mokytojais Užgavėnių šventės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

T

Koordinavimas logopedės V.Kavaliauskienė ir „Varpelių“ gr. ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimo Klaipėdos m. logopedų ir bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ renginyje „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12-17 d.

A-Pn

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Tėvynė mano – Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos Birutės Valauskienės pranešimas „Inkliuzinio ugdymo aspektai ikimokyklinėje įstaigoje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

T

Koordinavimas priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių edukacinės išvykos į prekybos centrą „BIG“, tema „Susipažinimas su prekybininkų darbu ir profesija“, organizuoja ugdytinės mama Vida Kubilienė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

K

Inicijavimas sveikos gyvensenos stiprinimo projekto „Noriu būti sveikas ir stiprus“ renginio – viktorinos „Noriu būti sveikas“ su socialiniais partneriais (l. d. „Žuvėdra“)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13-14 d.

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Saulutė beldžiasi į žemę“, kuri vyks Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

10.30 val. dalyvavimas seminare „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų veiklos stebėjimas ir vertinimas“ (6 val.) KPŠKC

Direktorius

Iki 15 d.

Pn

Inicijavimas mokytojų L.Ablonskienė, V.Kisminienė ir neformaliojo ugdymo mokytojos R.Čichunovienė gerosios darbo patirties sklaidos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatą stiprinančių mokyklų puslapyje tema „Grūdinimosi žiemą receptai“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

9.30 val. stebėsena „Saulučių“ grupėje mokytojos Vilijos Juškienės atviros veiklos, gebėjimo parinkti ir taikyti mokymo medžiagą ir atskleisti turinį

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirto pasaulio lietuvių metams

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis (bendruomenės kambaryje). Dėl šeimų dalyvavimo įstaigos renginiuose, ugdomojoje veikloje aktyvumas; metodinės pagalbos teikimas šeimai, informacinės medžiagos pateikimas grupių stenduose, elektroninis bendradarbiavimas, lankstinukų rengimas; metodinių darbų ir priemonių aprobavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

03-18/

04-19

P

Inicijavimas ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vaikai sveikina žemę“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18-22 d.

P-Pn

Inicijavimas ir koordinavimas socialinės prevencinės akcijos „Savaitė be patyčių“ organizavimo: filmo ugdytiniams apie smurtą demonstravimo ir aptarimo; lankstinuko parengimo; smurto atvejo analizės su ugdytiniais, diskusijų pravedimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

P

17.00 val. koordinavimas ugdytinių dalyvavimo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų Kovo 11-osios minėjimo šventėje (Žvejų kultūros rūmuose) “Vaikų muzikinės išdaigos“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

A

10.00 val. VGK neeilinis susirinkimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

A

13.15 val. Mokytojų tarybos posėdis (muzikos salėje). Dėl vaikų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos ugdymo projektinės veiklos metu; mokytojų aktyvumo, iniciatyvumo ugdant ir plėtojant vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją. Tyrimo „Ar mes geriau valgome?“ rezultatų pristatymas (VSPS R.Gedgaudaitė)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

10.00 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (savivaldybės administracija)

Direktorius

20 d.

T

10.15 val. inicijavimas Klouno Lulu namų pasirodymo „Kaip klounas laimės ieškojo“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

Koordinavimas „Varpelių“ grupės ugdytinių išvykos į Prano Domšaičio galeriją

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

K

10.00 val. KPŠKC ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinių būrelių tarybų susirinkimas. Apskrito stalo diskusija apie individualią pagalbą vaikui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

10.30 val. inicijavimas „Savaitės be patyčių“ renginio - spektaklio „Superherojų vadovas“ interpretacijos, pagal Elias ir Agnes Vahlund kūrinį

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

10.00 val. koordinavimas ugdytinių edukacinė pažintinės išvykos „Susipažinkim Goju Ryu karate“ (dėl gripo epidemijos 02 mėn. buvo atšaukta)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

25 d.

P

9.15 val. koordinavimas priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių edukacinės išvykos į Kretingos muziejų tradicinių amatų centrą, tema „Ant mano delno juoda riekelė“, susipažinti su tautiniu paveldu ir kepėjo profesija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

P

9.30 val. stebėsena „Meškiukų“ grupėje mokytojos Loretos Stasytytės atviros veiklos, gebėjimo parinkti ir taikyti mokymo medžiagą ir atskleisti turinį

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

A

Stebėsena sveikatingumo dienos „Švarios rankelės“ renginio

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

A

13.15 val. VGK posėdis. Dėl smurto prevencijos savaitės renginių aptarimo; tyrimo „Ar mes geriau valgome?“ rezultatų apsvarstymo ir galimų pokyčių numatymo (VSPS R.Gedgaudaitė)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

T

10.15 val. koordinavimas dalyvavimo ikimokyklinio neformaliojo švietimo mokytojų metodinio būrelio ilgalaikio projekto „Susipažinkime su sporto šakomis“ išvykoje į Švyturio areną, susipažinti su krepšiniu

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

17.00 val. Įstaigos tarybos posėdis. Dėl 2 proc. gautos paramos lėšų panaudojimo aptarimas su tėvų komiteto atstovais

Direktorius

28 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

28 d.

K

Koordinavimas „Kiškučių“ grupės ugdytinių išvykos į Martyno Mažvydo progimnazijos laboratorijos klasę „Įdomieji eksperimentai“ (dėl gripo epidemijos 02 mėn. buvo atšaukta)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

Koordinavimas „Varpelių“ grupės ugdytinių ir jų mokytojų B.Valauskienės ir R.Jarovaitienės išvykos į biblioteką

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

10.00 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

29 d.

Pn

Maisto sandėlio inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Momentinė stebėsena - mokymo priemonių panaudojimas ugdomojoje veikloje ir atnaujinimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05-02

Inicijavimas ir koordinavimas „Drugelių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytinių ir jų mokytojų R.Jarovaitienės, K.Antanavičienės, L.Bentienės dalyvavimo respublikiniame ekologinio projekto „Mano žalioji palangė“ konkurse

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

02/12 mėn.

Inicijavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių  dalyvavimo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projekte „Sveikata visus metus“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno kontrolė ir konsultavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты