Today: 24.Jan.2021

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M. SAUSIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS    

4 d.

P

Įstaigos etikos kodekso parengimas ir pristatymas bendruomenei

Direktorius

5 d.

A

13.00 val. Mokytojų seminaro tęsinys (nuotoliniu būdu) „Švietimo įstaigos vidaus veiklos procesų tobulinimas panaudojant Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams aplinkas” (lektorius E.Gervaitis)

Direktorius,

Direktoriaus   pavaduotojas ugdymui

6 d.

T

10.30 val. Šventinė pramogos „Trys karaliai“ koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

K

13.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja S.Jurgaite (nuotoliniu būdu)

13.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja R.Vaičiūniene (nuotoliniu būdu)

14.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja L.Kalendriene (nuotoliniu būdu)

14.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja K.Antanavičiene (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

11 d.

P

Atsparumo korupcijos politikos tvirtinimas

Direktorius

12 d.

A

13.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja L.Ablonskienė (nuotoliniu būdu)

13.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja N.Sviridova (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

T

8.00-8.10 val. Respublikinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ąją paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

K

13.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja R.Čichunoviene (nuotoliniu būdu)

13.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja R.Jarovaitiene (nuotoliniu būdu)

14.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja J.Juciene (nuotoliniu būdu)

14.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja V.Kisminiene (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

K

10.00 val. Klaipėdos AVPK pareigūnų saugaus eismo pamokėlių ugdytiniams per ZOOM programą organizavimas (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

15 d.

 

Švietimo įstaigų vadovų 2020 metų veiklos ataskaitų teikimas (vyr. specialistams, kuruojantiems įstaigą)

Direktorius

Iki

15 d.

Pn

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2021 metų veiklos plano parengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

13.15 val. Veiklos įsivertinimo ir planavimo grupės 2020-2021 m. m. susirinkimas (dėl plačiojo audito rezultatų išvadų ir siūlymų giluminio audito srities pasirinkimui) (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

19 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

20 d.

T

13.00-15.00 val. savivaldos darbo grupių, tarybų, komisijų planų 2021 m. vertinimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

T

10.00 val. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

21 d.

K

13.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja R.Dubikaltyte (nuotoliniu būdu)

13.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja B.Valauskiene (nuotoliniu būdu)

14.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja L.Kargajeviene (nuotoliniu būdu)

14.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja L.Stasytyte (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

22 d.

 

Mokytojų ir kt. specialistų, atestuotų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 2021 m. skaičiaus teikimas vyr. specialistei S.Vancevičieniei

Direktorius

22 d.

Pn

14.45 val. Metodinės tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

Iki

25 d.

P

Meninės raiškos projekto „Pasakų skrynia“ (2020-2022) II-ojo etapo veiksmų analizė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

25 d.

P

Tęstinio sveikos gyvensenos stiprinimo projekto „Noriu būti sveikas ir stiprus“ III-ojo etapo veiksmų analizė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

25 d.

P

Tęstinio karjeros ugdymo projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ III-ojo etapo veiksmų svarstymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

25 d.

P

Ekologinio projekto „Eksperimentai darželio kieme“ (2021 m.) parengimo analizė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki

25 d.

P

Sveikatos stiprinimo projekto ,,Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“ (2021 m. vasario –gegužės mėn.) parengimo analizė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

P

13.15 val. Įstaigos tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)

Direktorius

26 d.

A

13.15 val. Mokytojų Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu) dėl pritarimo 2021 metų įstaigos veiklos planui; 2021 m. smurto ir patyčių prevencijos planui; 2021 m. metodinės tarybos veiklos planui; 2021 m. mokytojų tarybos veiklos planui; sveikatos stiprinimo programos 2021 m. veiklos planui; įstaigos tarybos veiklos planui; edukacinės aplinkos kūrybinės grupės planui; meninio ugdymo planui; 2021 m. kvalifikacijos tobulinimo programai; 2021 m. jungtinės veiklos su socialiniais partneriais planams; ekologinio ugdymo planui; pedagoginės stebėsenos planui; veiklos kokybės 2020-2021 m. m. giluminio įsivertinimo rodiklių pasirinkimo pristatymo bendruomenei; 2021 m. rengiamiems projektams ar tęstinių projektų 2021 m. etapų veiklų (projektų pristatymas); VGK 2021 m. veiklos planui; 2021 m. tėvų tarybos planui;

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

13.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja L.Bentiene (nuotoliniu būdu)

13.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja I.Gailiene (nuotoliniu būdu)

14.00 val. Metinis pokalbis su mokytoja B.Povilavičiene (nuotoliniu būdu)

14.30 val. Metinis pokalbis su mokytoja D.Laukiene (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

K

13.00 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (nuotoliniu būdu)

 

Direktorius

29 d.

Pn

10.00 val. Metinis pokalbis su direktoriaus pavaduotoja Dalia Kasteckiene

10.30 val. Metinis pokalbis su direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Laura Mackevičiūte

11.00 val. Metinis pokalbis su specialiste Diana Jonkiene

11.30 val. Metinis pokalbis su raštinės administratore Vaida Sinkevičiene

Direktorius

29 d.

Pn

13.15 val. VGK posėdis (dėl vaikų turinčių kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimo, sąrašo pristatymo ir derinimo su PPT; dėl kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimo turinčių vaikų kalbos ugdymo dinamikos ir prevencinės veiklos aptarimo)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

29 d.

Pn

Stebėsenos rodiklių registravimo analizė (gruodžio 31 d. duomenimis)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

 

E-dienyno pildymo kontrolė ir sausio mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты