Today: 26.Oct.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

 

ASMENINĖ INFORMACIJA

Vardas Andželika Direktorė Pjpg
Pavardė Petkevičienė
Gimimo data 1972-06-01
Išsilavinimas

1990–1994 Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

2004–2006 Klaipėdos universitetas, edukologijos magistras (švietimo vadyba)

Kvalifikacijos I vadybinė kvalifikacinė kategorija
Telefonas 8 645 12 921
El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PROFESINĖ PATIRTIS

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas
Nuo 1993 m. iki 2007 m. Klaipėdos l.-d. „Alksniukas“ Auklėtoja Ugdomojo proceso planavimas, organizavimas, vykdymas; bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais bei kitais įstaigos specialistais; dalyvavimas bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitoje veikloje
Nuo 2007-03-01 iki 2014-10-16 Klaipėdos l.-d. „Kregždutė“ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo organizavimas; pedagogų veiklos stebėsena; pedagogų konsultavimas; profesinės pagalbos pedagogams teikimas bei pedagogų skatinimas savarankiškai tobulėti, dalykiškai bendradarbiauti; pedagogų atestacinių dokumentų rengimas; projektų rengimas ir jų įgyvendinimas; bendravimo su socialiniais partneriais organizavimas; komandų, darbo grupių telkimas; vadovavimas metodinei tarybai, Vaiko gerovės komisijai ir kitoms darbo grupėms ir komisijoms; tėvų švietimas; ugdytinių pažangos stebėjimas; ataskaitų ir informacijos įvairioms institucijoms rengimas; internetinės įstaigos svetainės administravimas, pedagogų darbo grafiko ir žiniaraščio rengimas
Nuo 2014-10-17

Klaipėdos l.-d.

„Liepaitė“

Direktorė

Užtikrinti, kad įstaigoje būtų laikomasi švietimo įstatymo, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nutarimų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų, kitų teisės aktų, įstaigos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių.

Užtikrinti ugdytinių ir įstaigos personalo saugias ugdymosi ir darbo sąlygas.

Organizuoti mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos; įstaigos įsivertinimą ir išorinį vertinimą; vaikų priėmimą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaryti mokymo sutartis; kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Kuruoti direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams, raštinės administratoriaus, specialisto, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklą.

Kuruoti veiklos įsivertinimo ir planavimo darbo grupės, korupcijos prevencijos darbo grupės veiklą; paramos skirstymo komisijos, inventorizacijos komisijos veiklą.

Vadovauti mokytojų tarybai; mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinei komisijai; įstaigos strateginio plano rengimui; metinio veiklos plano rengimui; ugdymo programų rengimui ir vykdymui; neformaliojo ugdymo programų rengimui ir vykdymui.

Valdyti įstaigos turtą, lėšas ir jomis disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis racionalumo bei naudingumo principais.

Inicijuoti įstaigos finansinę paramą; įstaigos savivaldos darbą; bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Bendradarbiauti su įstaigos taryba ir įstaigos tėvų taryba.

Sudaryti teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir kūrybines grupes; sudaryti bendradarbiavimo sutartis.

Koordinuoti informacinių-komunikacinių technologijų diegimą; miesto, šalies ir tarptautinių projektų vykdymą.

Kita veikla numatyta direktoriaus pareigybės apraše

STRAIPSNIAI, KONFERENCIJOS, PROJEKTINĖ VEIKLA

Informacija Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
2006-05-22 Parengiau seminaro programą „Projekto metodo taikymas, siekiant sėkmingos vaiko adaptacijos mokykloje“ bei skaičiau pranešimą Pranešimo tema: „Socializacija ir ugdymas priešmokykliniame amžiuje“, pažymėjimo Nr. 943, PŠKC
2007-12-14 Eksponavau metodines priemones respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Metodinės veiklos priedermė – mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas“ Pažymėjimas Nr. 1561, PŠKC
2008-02-11 Eksponavau metodines priemones respublikinėje metodinių darbų parodoje „Projektinė veikla – mokinių mokymosi reguliavimo veiksnys“

Pažymėjimas Nr. 333, PŠKC

Darbas atrinktas į nuolatinę ekspoziciją (2008-03-13 Pedagogų profesinės raidos centras, pažyma Nr. V7-305(117))

2008-05-07 Skaičiau pranešimą respublikinėje konferencijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba“ Pranešimo tema: „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimo etika: būklė, tobulinimo galimybės“, pažymėjimo Nr. 1021, PŠKC
2008-11-19 Dalyvavau atliekant tyrimą „Tėvų nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo paslaugų tiekimo kokybę“ Klaipėdos Socialinio departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2008-11-19 įsakymas Nr. ŠVI-455
2008-11-25 Skaičiau pranešimą respublikinėje konferencijoje „Vaiko sveikata – ugdymo vertybė“. Pranešimo tema: „Sveikatos saugojimo ir stiprinimo efektyvios galimybės ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“, pažymėjimo Nr. 1827, PŠKC
2008 Straipsnis informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 9/264 Straipsnio tema: „Edukacinės aplinkos kūrimas priešmokyklinėje grupėje“
2009 Straipsnis informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 8/283 Straipsnio tema: „Mūsų talentai“
2009 Straipsnis informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 13/288 Straipsnio tema: „Tautiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje“
2010-10-(12–27) Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinių darbų parodoje „Vaikų tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas darželyje“ eksponavau projektą „Tautiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje“ Pažymėjimas Nr. 1574, PŠKC
2012-12-14 Dalyvavau darbo grupėje organizuojant Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui renginių ciklą, pateikčių parodą „Miestas ant bangos“ Pažymėjimas Nr. 3476, PŠKC
2012-02-15 Straipsnis Švietimo naujienų internetiniame puslapyje www.sac.smm.lt/rpastas Straipsnio tema: „Tik kūrybiškai dirbantis pedagogas išugdys kūrybišką vaiką“
2012-12-10 Skaičiau pranešimą konferencijoje „Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas-kelias į mokinio sėkmę“ Pranešimo tema: „Individualizavimas ir diferencijavimas ikimokykliniame ugdyme“, 2012-12-10 pažymėjimas Nr. 3342, PŠKC
2012-12-13 Skaičiau pranešimą konferencijoje „Ankstyvojo prevencinio darbo svarba ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbą“ Pranešimo tema: Projekto „Miklūs piršteliai ir judrus liežuvis – vaiko ir kalbos draugai“,  pažyma Nr. 47 T-98, KU TSI
2013 Straipsnis informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 1/323 Straipsnio tema: „Individualizavimas ir diferencijavimas ikimokykliniame amžiuje“
2014 Straipsnis dienraštyje „Vakarų ekspresas“ Straipsnio tema: „Vaikų Užgavėnės – kartu su ugniagesiais“
2014-07-08 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Pažinkime Lietuvą: Panemunės pilys“ Pažymėjimas Nr. 2668, PŠKC
2014-11-20 Skaičiau pranešimą konferencijoje „Lyderystė ikimokyklinėje ugdymo mokykloje skatinimas“ Pranešimo tema: „Lyderystė ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenėje“, pažyma Nr. 3258, PŠKC
2014-11 Straipsnis informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 11 Straipsnio tema: „Gerumo pradžia“ 2014.11/344
2015-02 Straipsnis informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ Nr. 2 Straipsnio tema: „Lyderystės raiška ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 2015.02/346
2015-04-14 Paregiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Planavimo veiksmingumas ikimokykliniame ugdyme“ Pažymėjimas Nr. 1555, PŠKC
2015-06-27 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Praeities keliais: Lietuva XVIII-XIX amžiuje“ Pažymėjimas Nr. 2823, PŠKC
2015-10-03 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Pažintis su unikaliomis Lietuvos vietomis. Biržai-šiaurės Lietuvos perlas“ Pažymėjimas Nr. 3465, PŠKC
2016-05-24 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Ar mokame bendrauti? Gero bendravimo veiksniai“ Pažymėjimas Nr. 1847, PŠKC
2016-05-28 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos idėjų pritaikymas ikimokykliniame ugdyme“ Pažymėjimas Nr. 1861, PŠKC
2016-09-30 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Naujos edukacinės galimybės ikimokykliniame ugdyme“ Pažymėjimas Nr. 2083, PŠKC
2017-03-07 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Bendrųjų kompetencijų plėtojimas pedagogų profesinėje veikloje“ Pažymėjimas Nr. 205, PŠKC
2017-05-30 Parengiau edukacinės išvykos-seminaro programą „Pažintinių poreikių plėtotė netradicinėje aplinkoje“ Pažymėjimas Nr. 902, PŠKC
2017–2018 Tarptautinio projekto „Say Hello to the World“ mentorius Sertifikato Nr. 484/2018
2018-03-28 Organizavau respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinę-praktinę konferenciją „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose patirtis“, skirtą Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-ies metų jubiliejui Pažymėjimo Nr. 208, PŠKC
2018-03-28 Skaičiau pranešimą „Kodėl šiandien svarbu kalbėti apie sveikos gyvensenos ugdymą ikimokykliniame ugdyme?“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinėje-praktinėje konferencijoje „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose patirtis“ Pažymėjimo Nr. 171, PŠKC
2018-09-(05–30) Eksponavau Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre foto darbų parodą „Lietuvos darželių stiliukas“, skirtą lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50 metų jubiliejui Pažymėjimo Nr. 823, PŠKC
2018-10-26 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Pažintis su unikaliais kraštovaizdžiais ir kultūros paveldo objektais“ Pažymėjimo Nr. 826, PŠKC
2019-05-24 Parengiau edukacinės išvykos programą „Inovatyvių ugdymo(si) idėjų ir metodų taikymas ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius“ Pažymėjimo Nr. 760, PŠKC
2019-12-11 Parengiau kvalifikacijos tobulinimo programą „Fasilitavimo metodo taikymas grupės darbe“ Pažymėjimo Nr. 1478, PŠKC

кулинарные рецепты