Today: 08.Dec.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. GRUODŽIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

                                                                       PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS      

2-20 d.

Įstaigos materialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų metinės inventorizacijos atlikimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

A

9.30-11.30 val. „Žvaigždučių“ grupėje edukacinio vilnos vėlimo užsiėmimo „Raudonų uogų metas“ inicijavimas, kurį praves VLC „Švyturys“ atstovė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4-5 d.

„Nykštukų“ ir „Boružėlių“ ugdytinių dalyvavimo KPŠKC ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodoje „Metų laikai“, skirtoje miesto vaikų ligoninei, inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

K

10.00 val. ugdytinių dalyvavimo KVSB organizuojamo konkurso „Judriausias darželis“ apdovanojimų renginyje „Neptūno“ sporto salėje koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

9 d.

P

15.00 val. dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio tarybos posėdyje

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Mokytojos V.Juškienės pranešimas „Spalvų mokymas darželyje“, VSPS R.Gedgaudaitės pranešimas „Vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo 2019-2020 m. m. analizė“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

T

13.00 val. (muzikos salėje) seminaro įstaigos pedagogams „Fasilitavimo metodo taikymas grupės darbe“ organizavimas

Direktorius

12 d.

K

13.15 val. Klaipėdos l. d. „Liepaitė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis (dėl neformaliojo ugdymo mokytojos R.Čichunovienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų L.Ablonskienės ir V.Kisminienės kompetencijos, siekiant įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

Pn

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ mokytojų numatomos metodinės veiklos pateiktų lentelių 2020 m. Metinės veiklos plano rengimui analizė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

17 d.

A

13.00 val. Įstaigos personalo Kalėdinės popietės (edukacinio užsiėmimo – Kalėdinio vainiko gamyba, kurį praves VLC „Švyturys“ atstovė Svetlana) organizavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

Direktorius

Iki 19 d.

„Varpelių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytinių dalyvavimo respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių gerumo akcijoje „Širdelės mūsų mažos, bet meilės telpa daug“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 19 d.

Plačiojo audito vykdymas, rezultatų analizė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

K

9.30 – 13.45 val. Klaipėdos jaunimo teatro organizuojamų Kalėdinių renginių „Atskuba Kalėdos...“ įstaigos ugdytiniams koordinavimas ir stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

Pn

9.30 – 16.45 val. Klaipėdos jaunimo teatro organizuojamų Kalėdinių renginių „Atskuba Kalėdos...“ įstaigos ugdytiniams koordinavimas ir stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

23 d.

P

Mokytojų pateiktų pasiūlymų dėl 2020 m. veiklos prioritetų, uždavinių, 2019 m. SSGG rezultatų analizavimas ir svarstymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

27 d.

Pn

17.00 val. Tėvų tarybos susirinkimas (muzikos salėje) dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2019 m. metinės veiklos ataskaitos ir 2019 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių pristatymo; tėvų tarybos 2019-2020 m. m. veiklos ataskaitos

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

iki 01-18

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2020 metų veiklos plano rengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d

P

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis: dėl 2019 m. metodinės tarybos veiklos ataskaitos; dėl veiklos numatymo rengiant 2020 m. planą; dėl mokytojų gerosios patirties sklaidos aptarimo; dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo aptarimo, kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminaruose įgytų žinių perteikimas kolegoms; metodinių darbų ir priemonių aprobavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

A

13.15 val. Mokytojų Tarybos posėdis (muzikos salėje). Dėl 2019 metinės veiklos ataskaitos analizės; 2020 m. veiklos plano prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymo; dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikio 2020 m. ir 2019 m. kvalifikacijos kėlimo ataskaitos; dėl savivaldos (tarybų, komisijų ir darbo grupių) 2019 m. ataskaitų pristatymo; dėl mokytojų metodinės praktinės veiklos vertinimo; Sveikatos stiprinimo programos 2019 m. plano įgyvendinimo (R.Čichunovienės) ataskaita

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

A

Stebėsenos rodiklių registravimo analizė (gruodžio 31 d. duomenimis)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05 mėn.

Inicijavimas dalyvavimo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte (2019 – 2020 mokslo metai), nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomo panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05-31

Koordinavimas ugdytinių dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Apklausos „Vaikų emocinės būsenos tyrimas” vykdymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir spalio mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты