Today: 28.May.2023

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2023 M.  GEGUŽĖS MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV.D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

2 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.

A

9.00 val. Fotografų apsilankymo įstaigoje „Foto siluetas“ organizavimas

Direktorius

2-4 d.

A-K

Kalbos savaitės, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti inicijavimas ir stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

K

11.00 val. Prevencinės saugumo akcijos „Aš esu saugus“ (apsilankymo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padaliniuose Atvirų durų dienos renginiuose) inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

Pn

10.30 val. „Ežiukų“ grupės ugdytinių išvykos už darželio teritorijos ribų „Draugystės parkas” inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

9 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas. L.Kargajevienės pranešimas įstaigos pedagogams „Patyčios prasideda jau darželyje. Ką daryti?“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

A

10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytinių išvykos į mikrorajono biblioteką „Gerviukas“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Danguolės Laukienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

K

13.30 val. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų VGK susitikimas (KPŠKC)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

K

10.30 val. „Ežiukų

“ ugdytinių ir tėvų sporto šventės „Mes linksmi sveiki vaikai“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

Pn

Tyrimo „Bendradarbiavimo su tėvais organizuojant ugdomąją veiklą, aptariant ugdytinių pasiekimus kokybės nustatymas“ rezultatų analizė ir ataskaitos rengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

Pn

10.30 val. „Kačiukų“ grupės ugdytinių šventinio renginio „Tau mamyte“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

Pn

13.00 val. Įstaigos tarybos posėdis (planuojamų vasaros darbų aptarimas, teminės srities rinkimas veiklos kokybės įsivertinimui)

Direktorius

Iki15 d.

„Kiškučių“ gr. ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų projekte „Šokis sporto ritmu“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

15 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Daivos Fogliano atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

P

17.00 val. „Žiedelių“ ugdytinių ir tėvų sporto šventės „Aktyvi šeima“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

P

16.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytinių ir tėvų sporto šventės „Sportuoju kartu, su mama ir tėčiu“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

A

16.00 val. „Meškiukų“ grupės ugdytinių sportinės pramogos „Triratuku aplink darželį“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

A

13.00 val. Mokytojų susirinkimas. PPT psichologės Ž.Simutytės-Jogminienės paskaita įstaigos pedagogams „Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (Liepų g.11)

Direktorius

17 d.

T

10.30 val. sportinės pramogos „Krepšinio pradžiamokslis“ (užsiėmimą veda svečias – „Neptūno“ komandos žaidėjas Deividas Gailius) inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

T

13.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis (dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pasiekimų vertinimo; švietimo pagalbos specialistų veiklos efektyvumo aptarimo)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

18 d.

K

Ugdytinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo užbaigimas (tėvų supažindinimas su ugdytinių pasiekimais, ataskaitų ir lentelių pristatymas direktoriaus pavaduotojai)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

K

15.30 val. priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės išleistuvių šventės „Darželi, lik sveikas“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

Pn

15.30 val. priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės išleistuvių šventės „Taškuota kelionė per metų laikus“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

Š

Edukacinės išvykos „Kolegialaus bendradarbiavimo galimybės siekiant geresnės ugdymo kokybės įstaigoje“ organizavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

22-31 d.

P

Ugdytinių piešinių parodos „Nuostabi vaikystė“, skirtos tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

P

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis (dėl metodinės pagalbos veiklos planavimo ir ugdytinių vertinimo pedagogams, turintiems mažesnę patirtį dėl vaikų pažangos ir pasiekimų aptarimo ir aktualijų; dėl vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aptarimo ir aktualijų; dėl metodinių darbų ir priemonių aprobavimo; dėl tėvų įtraukimo į edukacinių veiklų įgyvendinimą; dėl priešmokyklinio ugdymo plano rengimo formos tvirtinimo)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

P

Šeimos dienos minėjimo šventės (muzikos salėje) renginių stebėsena:

16.00 val. „Varpelių“ grupės ugdytinių ir tėvų „Aš ir tu, mes visi kartu“; 17.00 val. „Meškiukų“ grupės ugdytinių ir tėvų „Nusijuok skambi vaikyste“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

A

9.15 val. „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinės pažintinės išvykos į Eduardo Balsio gimnaziją koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

A

13.15 val. Mokytojų tarybos posėdis (dėl 2023 m. I pusmečio logopedo veiklos ataskaitos; ugdytinių pasiekimų (pažangos) 2022-2023 m. m. vertinimų aptarimo; dėl pedagoginės ir metodinės veiklos ir pasiekimų, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; dėl tėvų įtraukimo į edukacinių veiklų įgyvendinimą)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

T

10.00 val. „Žvaigždučių“ grupės vaikų dalyvavimo Klaipėdos m. ikimokyklinių ugdymo įstaigų tradicinėje sporto šventėje prie jūros „Su vaikyste ant bangos“, skirtoje Klaipėdos krašto prijungimo 100-sioms metinėms paminėti koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d. T 11.00 val. Civilinės saugos funkcinės pratybos

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymu

24 d.

T

13.00 val. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ir planavimo darbo grupės susirinkimas (dėl teminės srities išskyrimo ir pasirengimo apklausai)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

K

13.00 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas

Direktorius

25 d.

K

16.30 val. „Saulučių“ grupės ugdytinių ir tėvų sporto šventės „Sportuokime aktyviai“ (sporto salėje) stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

K

16.30 val. „Ežiukų

“ grupių ugdytinių ir tėvų šventės „Graži mūsų šeimynėlė, šiandien susirinko“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

Pn

16.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytinių ir tėvų sporto šventės „Aš ir tu sportuojame kartu“ (sporto salėje) stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas

Direktorius

29 d.

P

16.30 val. „Žiedelių“ grupių ugdytinių ir tėvų šeimos dienos minėjimo šventės „Kelionė į vasarą“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

A

Sveikatingumo diena „Vasaros linksmybės ir pavojai“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

T

E-dienyno pildymo kontrolė ir gegužės mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Pedagogų dalyvavimo Besimokančių darželių tinklo mokymuose „Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas: ką svarbu žinoti mokytojui ir specialistui?”, konsultacijoje su specialistu apie vaikus, turinčius aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, diskusijoje apie aktyvumo ir dėmesio sutrikimą turinčių vaikų ugdymą koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Pedagogų dalyvavimo metodiniuose susirinkimuose, metodinėse dienose inicijavimas ir koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Tėvų apklausa dėl darželio lankymo poreikio vasaros metu (06, 07, 08 mėn.)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

„Nykštukų“ ir „Kačiukų“ ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Kaip pagauti vėją“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2-31 d.

„Kiškučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo tarptautinėje virtualioje piešinių parodoje „Mano svajonė“, skirtoje vaikų gynimo dienai paminėti, inicijavimas ir koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты