Today: 19.Oct.2019

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 M. SPALIO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.

T

10.00 val. dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkime KPŠKC

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

K

10.30 val. Darželio gimtadienio šventės „Su gimimo diena, mylimas darželi!“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

4 d.

Pn

13.15 val. Šventinis Mokytojų dienos paminėjimas (muzikos salėje)

Įstaigos tarybos pirmininkė

7-25 d.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkos (lauko teritorijų) atitikties teisės aktų reikalavimams analizė

Direktorius

8 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). L.Kargajevienės ir R.Jokubauskienės pranešimas „Kelionė į geltonąją stotelę“, Europos atliekų mažinimo projekto pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

A

10.30 val. Šeimos renginio „Solidarumo bėgimas“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

T

10.00 val. Priešgaisrinės tarnybos rengiamos civilinės saugos pratybos – evakuacija ir mokymasis naudotis gesintuvais

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

11 d.

Pn

9.030 val. „Meškiukų“ grupėje mokytojos Gražinos Lauruševičienės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

Pn

7.30 val. dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui direktorių edukacinėje išvykoje „Edukacinių-kultūrinių programų organizavimo galimybės metodinėje veikloje“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 11 d.

Ugdytinių pirminio pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatų analizė (bendros grupių lentelės ir diagramos su stipriosiomis ir tobulintinomis ugdytinių ugdymosi sritimis)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

11 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

14 d.

P

9.30 val. „Varpelių“ grupėje mokytojos Birutės Valauskienės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

P

14.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių, pavaduotojų ugdymui, PPT psichologų pasitarimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Ž.Tarozienės pranešimas „Pasakyk savo šaliai labas“, tarptautinio projekto veiklos rezultatų pristatymas; V.Kavaliauskienės projekto „Sensorinių pojūčių lavinimas ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“ pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

T

9.30 val. „Ežiukų“ grupėje mokytojos Linos Ablonskienės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Direktorius

17 d.

K

9.30 val. „Boružėlių“ grupėje stebėti mokytojos Redos Dubikaltytės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14-18 d.

Ugdytinių piešinių parodos ,,Rudenėlio spalvos“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 18 d.

Projektinės veiklos, vykdytos 2018-2019 m. m., stendų parengimo, apipavidalinimo (I-ajame aukšte) koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

18 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

22 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

A

9.05 val. stebėti neformaliojo ugdymo mokytojos Ritos Čichunovienės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

T

10.30 val. Tradicinės rudens šventės „Daržovių puota“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

K

9.30 val. „Kačiukų“ grupėje stebėti mokytojos Vidos Kisminienės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

K

10.00 val. „Drugelių“ grupėje stebėti logopedės Vilmos Kavaliauskienės atviros veiklos, gebėjimo ugdymo turinio pritaikyti ugdytinių poreikiams ir gebėjimams, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

K

Sveikos mitybos skatinimo paskaita „Vaisių ir daržovių nauda“

Neformaliojo ugdymo mokytojas, VSPS

25 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

iki 25 d.

Dalyvavimo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, LMNŠC, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotoje iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

Metodinės dienos - įstaigos ir socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“, l. d. „Žilvitis“, RUC ir M.Mažvydo progimnazijos mokytojų kūrybiškumo (metodinių priemonių, stendinių pranešimų, vaizdinių priemonių) gerosios patirties sklaidos, parodos „Idėjų mugė“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). L.Kargajevienės projekto „Atverkime duris į profesijų pasaulį“ I etapo rezultatų pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

A

10.00 val. Sveikatingumo dienos „Saugus gatvėje“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

 

Direktorius

10-01/ 05-31

Dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10/11 mėn.

Apklausos „Vaikų emocinės būsenos tyrimas” vykdymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Data derinama

Priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimas l. d. „Žilvitis“ rengiamoje parodoje „Saugus vaikas – laimingas vaikas“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė 

кулинарные рецепты