Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2021-2022 m. m.

2022

BIRŽELIS

rusiuojam♦   2021–2022 m. m. (rugsėjo-gegužės mėn.) „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos  „Drugelių“ ir „Kiškučių“ grupių mokytojos. Ugdymo įstaiga aktyviai prisideda prie aplinkos saugojimo, šiukšlių rūšiavimo ir saugaus panaudotų atliekų rūšiavimo bei surinkimo, už surinktus taškus įsigijo vaikų literatūros

spalvotas♦ Birželio 5 d. 6 ugdytiniai dalyvavo „Mažųjų žaidynių 2022“ festivalyje Palangoje. Atsakingos neformaliojo ugdymo mokytojos. Tai projekto baigiamasis renginys, kurio metu buvo teikiami diplomai ir kiti apdovanojimai. Atsakingos: neformaliojo ugdymo mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja. Projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projekto uždaviniai: ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą; sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi; kurti Lietuvos mažųjų žaidynių bendruomenę, orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą; siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų. (Dalyvavimą projekto veiklose galima pamatyti svetainės Sveika mokykla  skyriuje esančiose 2021 -2022 m. m. nuotraukose)

GEGUŽĖ

♦ Gegužės 27 d. 10.30 val. „Saulučių“ grupės  mokytoja organizavo ugdytinių pažintinę išvyką į mikrorajono Draugystės parką „Mandalų gamyba”. Išvykos metu ugdytiniai stebėjo augalus, krūmus, medžius, paukščius, susipažino su parko teritorija, iš gamtinių rastų medžiagų kūrė bendrą kūrybinį darbą „Mandalą“. Atlikę kūrybinį darbelį visi pasidžiaugė bendru darbu ir savo indėliu 

♦ Gegužės 19 d. 10.00 val. „Drugelių“, „Varpelių“, „Žiedelių“, „Boružėlių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai dalvavo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendrame renginyje ,,Klaipėda – mes tavo ateitis!“, skirtame Klaipėdos miesto 770-ajam gimtadieniui. Atsakingi: meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojos. Šis renginys subūrė ikimokyklinių įstaigų bendruomenes bendram renginiui, kuris ugdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus pilietiškumo dalyvaujant artimiausios aplinkos pažinime, sveikinant gimtąjį miestą Klaipėdą su gimtadieniu. Visi ugdytiniai pasipuošę baltomis ir mėlynomis skarelėmis, sustoję į raides užraše „Klaipėdai 770“, skambant muzikai, atliekant muzikinius kūrinius  mojo skarelėmis ir linkėjo toliau klestėti ir gražėti savo miestui. Visą procesą fiksavo dronas, kurio pagalba buvo įamžintas šis sveikinimas ir sukurtas filmukas

♦ Gegužės 10 d. 10.00 val. „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių vaikai dalyvavo l. d. „Čiauškutė“ projekto „Vaikystės uostas“ sportiniame renginyje (išvykta pas soc. partnerius). Atsakingos grupių mokytojos. Tai renginys, kurio tikslas - sukurti sveikinimą Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejaus proga ir paskatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudalyvauti įvairiose sportinėse rungtyse kartu su „Želmenėlio“, „Čiauškutės“, RUC ugdytiniais. Renginio metu ugdytiniai susirado daug gerų draugų, patyrė gerų emocijų, aktyviai fiziškai judėjo, sportavo bei išbandė jėgas virvės traukime, žaidė lauko boulingą ir kitus žaidimus

♦ Gegužės 4 d. 10.00 val. organizuota „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių vaikų, dalyvaujančių projekte „Dainuojantys vaikai“  išvyka į Balsio menų gimnaziją. Organizatorė meninio ugdymo mokytoja, jai talkino neformaliojo ugdymo mokytoja. Nuvykę vaikai į gimnaziją sužinojo Gedminų dvaro istoriją, išgirdo, kodėl mokykla pavadinta kompozitoriaus Eduardo Balsio vardu, klausėsi koncerto ir patys galėjo pagroti smuiku bei fortepijonu. Pasivaikščioję gimnazjos koridoriais, sužinojo, kas yra freska ir vitražas, apžiūrėjo mokyklos galerijas, grožėjosi tapybos, grafikos darbais, skulptūromis

♦ Gegužės 3 d. 10.30 val. „Ežiukų“ grupės ugdytiniams buvo organizuota išvyka į mikrorajono Draugystės parko sporto aikšteles „Sportas gamtoje”. Organizatorė grupės mokytoja. Pagrindinis išvykos tikslas mokyti pačius mažiausius saugiai elgtis aplinkoje, susipažinti su aplinka, esančia už darželio ribų, stebėti gamtą, fiziškai judėti, bendradarbiauti, palaikyti draugiškus santykius su bendraamžiais ir suaugusiais visos išvykos metu. Nuvykę į sporto aikštelę pasportuoti įvairių treniruoklių pagalba ir pilniems įspūdžių saugiai grįžti į įstaigą
 
♦ Gegužės 3 d. 10.30 val. organizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių išvyka pas socialinius partnerius dalyvauti su l. d. „Žuvėdra“ „Burbuliukų“ grupės ugdytiniais sportinėje pramogoje „Krepšinis – tai jėga“. Atsakingos grupės mokytojos. Renginio metu ugdytiniai susipažino su krepšinio žaidimo taisyklėmis, mokėsi sudaryti komandą ir gebėti joje žaisti, rungtyniauti kitoje aplinkoje. Mokėsi saugaus elgesio taisyklių išvykos metu, susirado daug draugų, patyrė malonių įspūdžių, buvo fiziškai aktyvūs

BALANDIS

♦ Balandžio 26 d.  mūsų įstaigos mokytojai ir ugdytiniai pristatė spektaklį „Zuikelis drąsuolis“ socialinių partnerių RUC   ir lpšelio-darželio „Žuvėdra“ ugdytiniams (nuotoliniu būdu)Organizatorės  kūrybinės raiškos projekto „Pasakų skrynia“ narės. Tikslas - aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, dalintis gerąja patirtimi, atskleidžiant ugdytinių kūrybiškumą, meninius gebėjimus, skatinant prisiminti pasakas ir jų herojus, analizuoti jų poelgius. Suteikti gerų ir džiugių emocijų ne tik kuriantiems, bet ir stebintiems spektaklį ugdytiniams

♦ Balandžio 25 d. 9.50 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai vyko į edukacinę išvyką į „Motion akademy“ studiją susipažinti su interaktyviais sportiniais žaidimais. Atsakingos grupės mokytojos 

♦ Balandžio 20 d. 10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota išvyka į mikrorajono parką „Grįžtantys paukščiai”Organizatorė  grupės mokytoja. Išvykos tikslas - supažindinti vaikus su parko augalija ir paukščiais, prisiminti, kokie paukščiai pavasarį parskrenda pirmieji, įvardinti juos, apibūdinti bei pastebėti parke, pasidalinti istorijomis apie pastebėtus paukščius ugdytinių namų teritorijose

♦ Balandžio 6-22 d. „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių dailės darbų virtualiame konkurse „Lietuvių skaičiuočių pynė 2022“. Atsakingos  grupės mokytojos. Tikslas - skatinti vaikus domėtis lietuvių smulkiąja tautosaka, ugdant aktyvų skaitytoją bei sudaryti vaikams sąlygas perteikti lietuvių skaičiuočių grožį piešiniuose įvairiomis dailės raiškos priemonėmis. Renginio metu buvo ugdomi vaikų kūrybiniai gebėjimai, meninė saviraiška, vertybinės nuostatos. Vaikai  įvairiomis piešimo priemonėmis ir technika atliko  dailės darbus pagal pasirinktą skaičiuotę iš pateiktų šešių lietuvių skaičiuočių ir savo piešinių nuotraukas pateikė konkursui

 

♦ Iki balandžio 15 d. „Meškiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje ,,Laiveli, atplauk į Klaipėdos uostą!“, skirtoje Klaipėdos 770-čio gimtadieniui paminėti. Organizatorė grupės mokytoja. Tikslas – įtraukti ugdytinius, jų tėvus, pedagogus į kūrybinę veiklą. Uždaviniai: skatinti kūrybišką užsiėmimą, kurio metu bus sukuriamas laivo maketas, tikslingai panaudojant antrines žaliavas, gamtinę medžiagą (popierių, plastiką, medį, siūlus, molį ir kt.);  
 
♦Iki balandžio 15 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame projekte Draugystės pynė. Mažųjų abėcėlė“. Atsakinga grupės mokytoja. Projekto tikslas – sukurti elektroninę ugdymo priemonę. Uždaviniai: skatinti mokinių bendradarbiavimą, saviraišką, kūrybiškumą, pagarbą vienas kitam, siekiant į bendrą veiklą įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius, vaikus, lavinti negalią turinčių mokinių smulkiąją motoriką; vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kitomis šalies ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis iš įvairių Europos valstybių. Ugdytiniai  atliko kūrybinį darbą – raidės trafaretą. Kūrybinį darbą galėjo atlikti bet kuria piešimo technika. Darbai buvo atliekami dvejuose lapuose. Baltame – vertikaliame A4 lapo formate nupiešė pasirinktą spausdintinę lietuvišką raidę ir ją dekoravo, bet nenuspalvino. Antrame lape nuspalvino pirminį darbą. Siuntė abu skenuotus darbus su atlikėjų identifikavimo nurodymais 
 
 
♦ Balandžio 12 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės ugdytiniams buvo organizuota išvyka į mikrorajono parką „Pavasario ženklai gamtoje”Atsakinga grupės mokytoja išvykos metu skatino vaikus pastebėti pirmuosius pavasario požymius, stebėi bundančią parko augaliją, surasti pražydusias gėles, jas įvardinti, apibūdinti bei mokėsi išvykos metu kultūringai bendrauti, mandagiai elgtis
 
♦ Balandžio 12 d. 10.30 val. organizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė – pažintinė išvyka į mikrorajono sporto aikštyną „Sportas gamtoje”Organizatorės  grupės mokytojos. Šios išvykos tikslas - skatinti vaikų poreikį judėti, lavinti judesius, koordinaciją bei stiprinti fizines galias. Ugdytiniai pasivaikščiojo po mikrorajono parką, sporto aikštelėse su treniruoklių pagalba atliko fizinius pratimus, žaidė ir bėgiojo bei praleido laiką gryname ore
 
♦ Iki Balandžio 10 d. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Gandro diena darželyje“Grupės mokytoja dalinosi darbo patirtimi bei idėjomis, kaip paminėjo gandro dieną darželyje. Ugdytiniai aktyviai įsitraukė į kūrybinę veiklą, įvairių priemonių ir medžiagų pagalba sukūrė darbelius, kuriuose puikavosi pavasarį parskrendantis paukštis - Gandras
 
 

♦ Balandžio 1 d. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių festivalyje „Linksmoji kūno perkusija“. Atsakinga meninio ugdymo mokytoja pagal paruoštą kūno perkusijos ritminę kompoziciją su laisvai pasirinkto žanro, stiliaus kūrinio, dainos įrašą nufilmavo ir įkėlė į uždarą festivaliui sukurtą Facebook grupę „Linksmoji kūno perkusija“. Festivalio tikslas - skatinti ugdytinių saviraišką ir kūrybiškumą, muzikuojant kūno dalimis, ugdyti ritmavimo pojūtį skambant muzikai, kai pagrindiniu instrumentu tampa žmogaus kūnas; siekti pedagogų ir socialinių partnerių bendravimo bei bendradarbiavimo. Mokytojai turėjo galimybę dalintis gerąja patirtimi, tobulinti profesinę kompetenciją, virtualioje erdvėje stebėti visų dalyvių atsiųstus vaizdo įrašus 

KOVAS

♦ Kovo 31 d. „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje darbelių parodoje „Plukdyk laivelį Baltijos bangele“, skirtoje Vasario 16-osios ir Klaipėdos 770-čio gimtadieniui paminėti. Atsakingos grupės mokytojos. Tikslas - skatinti tausoti žemės resursus bei aplinką, tikslingai panaudojant antrines žaliavas. Ugdytiniai kūrė darbelius, naudodami įvairias vizualinės raiškos priemones, gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas, buvo ugdomi pažinimo ir meninio ugdymo gebėjimai. Ši veikla stiprino mokytojų, vaikų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą

♦ Kovo 7-31 d.  „Kiškučių“ grupės dalyvavo kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų fotografijų parodoje „Linksmasis konteineriukas“ su socialiniais partneriais (l. d.  „Žuvėdra“). Grupės mokytojos priminė viakams apie gamtos saugojimą, skatino vaikus sąmoningai rūšiuoti antrines žaliavas ir ragino iš jų aktyviai kurti įvairius kūrybinius darbelius. Ši veikla skatino bendradarbiavimą tarp ugdytinių, pedagogų ir tėvų, bei taip pat bendradarbiavimą su socialinių partnerių ugdytiniais. Visi sukurti darbeliai buvo eksponuojami parodoje, kuri teikė džiugių akimirtų stebint savus bei kitų sukurtus darbelius

♦ Kovo 24 d. 10.30 val.  „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai vyko į pažintinė išvyką į socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“) kiemo teritoriją „Gerą žodį draugui rasim“. Atsakingos grupės mokytojos. Išvykos metu ugdytiniai susipažino su socialinių partnerių ugdymosi aplinka, edukacinėmis erdvėmis, demonstravo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dalyvaudami bendrose veiklose, žaisdami įvairius žaidimus. Pas draugus apsilankė ne tuščiomis rankomis, o nešėsi dovanų - kūrybiškai pačių pagamintus vėjo malūnėlius. Patyrė daug gerų emocijų, susipažino su naujais draugais

♦ Kovo 17-22 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Apkabink Žemę“. Atsakingos grupės mokytojos. Projekto tikslas - suvienyti visus, išreiškiant bendrą rūpestį ir meilę Žemei. Jo dėka ugdytiniai turėjo galimybę grožėtis mus supančia gamta, mokytis tausoti ir saugoti ją. Kiekvienas dalyvis gaminosi apyrankę, kur atsispindėjo Žemės gyvybingumo ir įvairovės  akcentai: gėlės žiedas, paukštis, vabalas, drugelis, gyvūnas ar kt.. O pasigaminę jas susikibę į ratelį atliko paukščių, gyvūnų judesius, mėgdžiojo garsus, kreidelių pagalba piešė sveikinimus Žemei, apkabino šalia esančius medžius ir pašnibždėjo jiems palinkėjimus

Kengūra♦ Kovo 17 d. „Žvaigždučių“ gr. 4 ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2022“. Atsakingos grupės mokytojos. Ugdytiniai patikrino savo žinias ir gebėjimus, atlikdami jiems pateiktas užduotis. Tai buvo didelis išbandymas, nes pirmą kartą dalyvavome tokiame konkurse, todėl nekantriai visi laukiame įvertinimų
 
♦ Kovo 16 d.  socialinių partnerių l. d. „Žuvėdra“ – „Jūrinukų“ grupės ugdytiniai parodė nuotoliniu būdu spektaklį „Pelenė“ mūsų įstaigos priešmokyklinių grupių ugdytiniams. Organizatorės priešmokyklinio ugdymo mokytojos. Tai puikus dviejų ugdymo įstaigų bendradarbiavimo pavyzdys, kada galima pasidalinti vaikų kūrybiškumo rezultatais, kurie teikia kitiems daug džiaugsmo, užkrečia naujomis idėjomis, noru patiems kurti ir dalintis 
 
♦ Kovo 15 d. 10.30 val. „Varpelių“ grupės ugdytiniams mokytoja organizavo edukacinę pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Pažinkime paukščių balsus”. Pagrindinis tikslas – skatinti vaikus fizinio aktyvumo (aktyvaus judėjimo) ir gamtos pažinimo, mokyti vaikus atskirti paukščių balsus, pasidžiaugti bundančia gamta, mokytis bendrauti tarpusavyje, laikytis taisyklių išvykos metu. Ugdytiniai sugrįžo patyrę daug gerų džiugių emocijų
 

♦ Iki kovo 10 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame STEAM projekte „Kaip parašyti kitaip?“, skirtame Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Atsakinga grupės mokytoja. Projekto tikslas – integruojant STEAM į ugdymą, sudaryti galimybę vaikams aktyviai tyrinėti pasaulį, padedant suprasti, kad garsus galima užrašyti raidėmis, piešiniais, ženklais, rašmenimis ir taip perduoti norimą informaciją. Paminint valstybines šventes (Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją) supažindino vaikus su nuostabiu ženklų ir prasmių pasauliu. Įvairiose erdvėse (grupėje, lauke, kitose aplinkose) atliko STEAM veiklas, kuriose vaikai bandė, eksperimentavo, tyrinėjo, kūrė įvairius rašto ženklus

VASARIS

♦ Vasario 21 d. ir 24 d. 10.30 val. Lopšelio grupių ugdytiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką už darželio teritorijos („Nykštukų“ gr. ir „Kačiukų“ gr.). Organizatorės grupių mokytojos. Vaikai mokėsi pažinti aplinką, laikytis elgesio taisyklių, stebėjo gamtos reiškinius, mokėsi pažinti garsus
 

emblema 2♦ Vasario 14 d. 10.30 val. vyko nuotoliniu būdu „Kiškučių“ grupės ugdytinių susitikimas su Kroatijos ugdytiniais (pagal tarpt. Projektą „Pasakyk pasauliui labas“). Atsakingos mokytojos, dalyvaujančios šiame projekte. Ugdytiniai turi galimybę susipažinti su kitų šalių ugdytiniais, jų kultūra, papročiais bei mokytis bendrauti užsienio (anglų) kalba 

 

♦ Sausio 10 d. - vasario 11 d. „Žiedelių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo fotonuotraukų interaktyvioje parodoje ,,Augu sveikas ir stiprus“, kurią organizavo socialiniai partneriai l. d.  „Žuvėdra“. Atsakingos grupių mokytojos. Renginio tikslas – įtraukti mokytojus, ugdytinius ir tėvus į sportinę sveikatingumo veiklą - pramogą, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą. Uždaviniai: stiprinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant saugią ir sveiką aplinką; organizuoti vaikų ir tėvų sportinę veiklą lauke ar sporto salėje, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius, pasitelkiant inovatyvius sprendimus, išradingumą; perteikti fizinio aktyvumo sportines idėjas, veiklas ir emocijas fotonuotraukoje; tenkinti vaikų pažinimo, sveikatinimo, judėjimo ir saviraiškos poreikius per judriąją veiklą;plėtoti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių

SAUSIS

♦ Gruodžio 6  - sausio 6 dienomis  „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbelių nuotraukų virtualioje parodoje „Mano Kalėdinė nuotaika“. Atsakingos grupių mokytojos 

2021

GRUODIS

svaikata visus metus♦ 2021 m. sausio - gruodžio mėn. „Ežiukų“, „Varpelių“, „Žiedelių“ ir „Boružėlių“  grupių ugdytinai ir jų mokytojos dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 2021“ . Visus metus rengė sportines veiklas, vykdė sveikatinimą vaikų ir skiepijo ugdytiniams sveikos gyvensenos įgūdžius

♦ Gruodžio 20 d. „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniams buvo organizuota išvyka į paštą „Laiško kelionė“. Ugdytiniai kūrė savo tėveliams sveikinimų atvirutes ir sumanė jas išsiųsti paštu. Šią užduotį jiems pagelbėjo atlikti kūrybingosios jų mokytojos
 
♦ Gruodžio 20 d. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Jau svajoju apie baltas ir kvepiančias Kalėdas“. Atsakinga grupės mokytoja 
 

♦ Gruodžio 6 - 10 dienomis „Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Kačiukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“, „Meškiukų“, „Varpelių“, „Saulučių“  ir „Žiedelių“ gr. ugdytiniai dalyvavo fizinį aktyvumą skatinančiame projekte-iniciatyvoje „Klaipėdos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk Kalėdas“. Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytoja ir  grupių mokytojos 

LAPKRITIS

♦ Lapkričio 26 d. įstaigos vykdomo projekto „Pasakų skrynia“ komanda parodė spektaklį „Raudonkepuraitė“ įstaigos „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių vaikams bei nuotoliniu būdu spektaklio įrašu pasidalino su socialinių partnerių (l. d. „Žuvėdra“ ir RUC) lopšelio grupių vaikais. Mokytojos dalinasi savo kūrybinėmis idėjomis, siekia suteikti džiaugsmo mažiesiems ir skatina domėtis  pasakomis, jas pamėgti, kartu su personažais išgyventi įvairiausias situacijas ir nutikimus 

♦ Lapkričio 15-19 d. įstaigoje buvo organizuojami Tolerancijos savaitės renginiai bei nuotoliniu būdu vyko bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – RUC, buvo pasidalinta patirtimis, įvykusiomis veiklomis. Atsakingos „Varpelių“ grupės mokytojos. Pagrindianiai uždaviniai: užtikrinti įstaigos ir socialinių partnerių mokytojų bendradarbiavimą ugdant vaikus tolerancijos; išsiaiškinti bei prisiminti žodžio „Tolerancija“ reikšmę; paanalizuoti ir aptarti su vaikais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar mokame kurti tolerantišką aplinką ar esame tolerantiški vienas kito atžvilgiu. Minint tarptautinę Tolerancijos savaitę buvo kuriami ,,Tolerancijos miestai“, naudojamos įvairios meninės raiškos formos, medžiagos bei atlikimo technikos ir dalinamasi gerąja darbo patirtimi kaip pritaikė sukurtas priemones ugdomajame procese
 
crop 1200x900 atmintis gyv♦ Lapkričio 16 d. „Varpelių“ grupės mokytojos organizavo ugdytinių dalyvavimą Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) inicijuojamoje tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimo akcijoje Lietuvoje
 

♦ Iki lapkričio 15 d. buvo parengtas ir vykdomas  respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Vėjo varpeliai“Projektą parengė Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytoja. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų kūrybinius gebėjimus, lavinti fantaziją, formuoti estetinį skonį, grožio supratimą. Ugdytiniai turėjo sukurti kūrybinį darbelį, panaudodami netradicines priemones ir sukurtais darbeliais - vėjo varpeliais, papuošti savo įstaigos edukacines erdves, siekiant suteikti džiugių emocijų visai įstaigos bendruomenei bei siekti kuo aktyviau bendradarbiauti su miesto ir respublikos ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, pasidalinti idėjomis ir patirtimis

♦ Iki lapkričio 5 d. „Ežiukų“ ir „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinio ugdymo projekte „Gamtos žingsneliai“. Dalyvavimas šiame projekte skatino ugdytinius ugdytis vertybines nuostatas (saugoti, grožėtis, pajausti), gebėjimus (stebėti, aiškintis, aptarti) bei praktinius įgūdžius  (sodinti, laistyti, prižiūrėti). Mokėsi dirbti komandinį darbą, prisiimti atsakomybę, gerbti aplinką, kurioje gyvename, tvarkytis ir puoselėti švarią aplinką, formuojamas atsakingas požiūris į gamtą. Ugdytiniai dalyvavo 4 veiklos etapuose: „Žalioji palangė“, „Darom tvarką“, „Žalioji laboratorija“ ir „Rudenėlio vaišės“. Čia pagelbėjo ir įstaigoje esantis šiltnamis, kur vaikų ant palangių sudaigintus augalus, vėliau perkėlė į šiltnamį, ten augino, prižiūrėjo, puoselėjo, o rudenį galėjo džiaugtis savo rezultatais, gausiu derliumi. Mokytojos apie vaikų veiklas sukūrė koliažus (žiūrėti 1 koliažąžiūrėti2 koliažą, žiūrėti 3 koliažą)

SPALIS

♦ Spalio 20 d. meninio ugdymo mokytoja, kartu su grupių mokytojomis ir jų ugdytiniais, dalyvavo respublikinėje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų akcijoje „Obuolį valgai – sveikas augi 2021“, skirtoje Pasaulinei obuolio dienai, sveikos mitybos puoselėjimui. Vyko įvairūs renginiai, kurių metu vaikai valgė obuolius. Sveikos mitybos įgūdžiai formuojami ikimokykliniame amžiuje, todėl labai svarbu akcentuoti vaikams sveiko matinimosi įpročius, atrasti naujus skonius, rinktis sveikatą stiprinančius produktus 

♦ Spalio 19 d.10.30 val. „Saulučių“ grupės ugdytinių edukacinė – pažintinė išvyka į mikrorajono parką „Rudens spalvos“. Grupės mokytoja pakvietė vaikus pasigrožėti gamta, jos gražiomis rudeninėmis spalvomis, kuriomis nusidažė parko medžiai, visi kartu aktyviai judėjo, taip stiprindami sveikatą ėjimu. Tuo pačiu metu prisirinko gamtinės medžiagos, kurią panaudos savo kūrybiniams darbams 

♦ Spalio 14 d. 10.30 val. „Drugelių“ grupės mokytoja organizavo ugdytiniams išvyką į mikrorajono parką „Rudenėlio spalvos“. Išvykos metu, ugdytiniai vaikščiojo po mikrorajono parką, kur pamatė, kaip rudenį pasipuošė medžiai ir gamta. Pasivaikščiodami po padarytus takelius, gerėjosi augalais, vaikai pririnko nukritusių lapų, aptarė, kokių spalvų tampa lapai atėjus rudeniui. Vaikams patiko gražiai sutvarkyta aplinka. Išvyka suteikė daug džiugių ir teigiamų emocijų, pažintinių pojūčių bendraujant su bendraamžiais. Vaikai mokėsi vieni iš kitų bendravimo, draugiškumo, mandagumo ir savitarpio supratimo

♦ Spalio 7 d. 10.30 val. grupės mokytoja organizavo „Kiškučių“ grupės ugdytiniams edukacinę – pažintinę išvyką į mikrorajono parką „Rudens spalvos“. Išvykos metu ugdytiniai gamtoje stengėsi surasti kuo daugiau rudeniui būdingų požymių, ženklų. Ugdytiniai tyrinėjo, stebėjo tuos pastebėtus reiškinius, kartu su mokytoja aptarė, diskutavo, rinko gamtinę medžiagą, kurią parsinešę į darželį panauodojo savo kūrybiniams darbeliams

RUGSĖJIS

♦ Nuo rugsėjo 17 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo  LIDL ir lrytas.lt organizuojamame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurse „Daržovių karalystė“. Atsakingos grupės mokytojos. Pagrindinis tikslas: pasitelkiant fantaziją ir kūrybiškumą įtraukti vaikus, jų tėvus ir pedagogus į aktyvią kūrybišką (gamtos, menų) idėjų įgyvendinimo veiklą, siekiant sukurti daržovių karalystę. Vaikai kūrė paslaptingą, stebuklingą vaisių ir daržovių karalystę, gamino laivą su didelėmis burėmis. Veiklos metu ugdomas vaikų darbštumas, atsakingumas, tvarkingumas, darbelio užbaigtumas ir estetiškumas, lavinama smulkioji motorika. Darbelių nuotraukos nusiųstos į Lietuvos ryto redakciją „Vaikų sodelis“
 

♦ Rugsėjo 27 d. 10.30 val. grupės mokytoja organizavo priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams pažintinę edukacinę išvyką į poilsio parką su metodinėmis priemonėmis „Žaliosios gamtos paslaptys“. Šios veiklos tikslas - sudaryti sąlygas ugdytiniams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, objektus, plėtoti ekologinio sąmoningumo nuostatą, formuoti aplinkosauginius įgūdžius per edukacines, eksperimentines ir tiriamąsias veiklas. Išvykos metu susipažino su augalų įvairove, rinko gamtinę medžiagą ir iš jos kūrė koliažus. Vaikai domėjosi gamtine aplinka, patyrė daug gerų emocijų kūrybinio proceso metu, mokėsi saugaus elgesio gamtoje

досуг
Skaityti 2582 kartai Atnaujinta 22 rugsėjo 29, Ketvirtadienis 13:31