Today: 29.Mar.2020

Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Renginiai mieste 2019-2020 m. m.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

2020

KOVAS

♦ Kovo 11 d. mokytojos K.Antanavičienė, L.Bentienė, Ž.Tarozienė, R.Jarovaitienė, L.Kargajevienė, B.Povilavičienė, R.Vaičiūnienė, I.Gailienė, V.Kisminienė, L.Stasytytė ir jų ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos m. piešinių konkurse-parodoje „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą“. Ugdytinių darbai kartu su kitų Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų ugdytinių piešiniais buvo iškabinti uostamiesčio širdyje - Turgaus, Tiltų gatvėse iki Teatro aikštės ir Jono kalnelio. Pagrindinis renginio tikslas - ugdyti pilietišką jaunimą, puoselėti tautines vertybes. Ugdytiniai yra skatinami domėtis tautos istorija, skiepijama meilė Tėvynei, būti savo šalies patriotais, o kartu ugdomas vaikų kūrybiškumas. Visi dalyvavę mokytojai ir ugdytiniai apdovanoti padėkos raštais

♦ Kovo 10 d. mokytojos B.Valauskienė, R.Jarovaiteinė, V.Juškienė, R.Vaičiūnienė, I.Gailienė ir jų ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų kūrybiškumo skatinimo projekte „Dovana Lietuvai“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Šiuo projektu siekiama atskleisti vaikų kūrybiškumo apraiškas, lavinti individualias vaiko galias, padėti jam atsiskleisti įvairia menine saviraiška, išreikšti savo savitumą. Kūrybiškumo ugdymo projektu siekiama, kad vaikai ugdytų(si) meninę kompetenciją

♦ Kovo 10 d. 10.30 val. logopedė V.Kavaliauskienė su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi  poreikių, dalyvavo Klaipėdos sav. viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų renginyje „Tėvynę Lietuvą turiu“ . Pagrindinis renginio tikslas - ugdyti patriotiškumo jausmą, pasididžiavimą Lietuva ir gimtąja kalba, atskleisti gimtosios kalbos grožį, palaikyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinius ryšius su miesto viešąja biblioteka

♦ Kovo 6 d. mokytojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, V.Kisminienė, K.Antanavičienė, L.Bentienė, L.Kalendrienė ir jų ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarptautiniame fotografijų konkurse „Aš ir mano emocijos“, skirtame vaikų emocinės gerovės metams. Tai tarptautinio projekto „Aš toks įdomus sau ir kitiems“ dalis. Pagrindinis uždavinys - padėti vaikams fotografijose atpažinti kitų ir savo emocijas pagal veido išraišką, kūno laikyseną, nuotraukose buvo stengiamasi pateikti fotografijas, iliustruojančias vaikų emocijas (džiaugsmą, susimąstymą, nusivylimą, nuostabą, smalsumą ir kt.) įvairiose veiklose, gyvenimiškose situacijose  

♦ Kovo 6 d. 10.00 val. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai ir jų mokytoja  J.Jucienė dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Švyturys“ edukaciniame projekte „Metų laikai“. Ugdytiniai pagilino pažintines žinias, paliečiant pasaulinio atšilimo temas, ekologines problemas, kurios įtakoja metų laikų kaitą ir pokyčius, gilino žinias apie augalijos ir gyvūnijos kaitą keičiantis metų laikams, žaidė emocinio intelekto lavinimo žaidimus, kurie padeda įtvirtinti edukacijos žinias

VASARIS 

♦ Vasario 17 d. 11.00 val. įstaigos ugdytiniai dalyvavo UAB Percussion Play Baltics organizuojamoje akcijoje „Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą skambindami varpais“. Atsakinga meninio ugdymo mokytoja R.Dubikaltytė. Vaikų skambinimas varpeliais, tai simboliškas mažo lietuvio balsas, turintis perspektyvą augti ir nuo mažų dienų besimokantis ir gebantis kurti Lietuvą. Varpų skambėjimas įprasmina Nepriklausomybės įprasminimą, vienybės ir pilietiškumo ugdymą  

♦ Vasario 13 d. 10.00 val. suorganizuota „Kiškučių“ grupės ugdytinių edukacinė – pažintinė išvyka į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ vaikų kūrybines dirbtuves „Šoka Meilė ir Meilutis“. Organizatorė mokytoja Jolanta Jucienė. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo kalbamasi, diskutuojama apie meilę ir jos keliamus ar jaučiamus jausmus, potyrius vaikų akimis, ugdytiniai lavino saviraiškos meninius gebėjimus vaidindami ir šokdami, kūrė vaikystės meilės šokį kūno kalba su Meile ir Meilučiu

♦ Vasario 6  d. 10.30 val.  „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai vyko pas socialinius partnerius  Klaipėdos l. d. „Žuvėdra“ ugdytinius dalyvauti muzikinėje pramogoje „Skrybėlių šou“. Organizatorės  priešmokyklinio ugdymo mokytojos L.Kargajevienė ir B.Povilavičienė. Ugdytiniai stebėjo partnerių „Zuikučių“ ir „Spalviukų“ grupių vaikų pasirodymą, patyrė daug gerų emocijų, stiprino bendrystės ryšius

SAUSIS 

 ♦ Sausio  31 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų metodinio būrelio organizuojamame regioniniame sportiniame renginyje „Judrusis uostas“, kuris vyko „Švyturio“ arenoje. Atsakingos: neformaliojo ugdymo mokytoja R.Čichunovienė, grupės mokytoja L.Kargajevienė. Ugdytiniai atsakingai ir su dideliu užsidegimu sudalyvavo renginyje, kuris reikalavo gebėjimo dirbti komandoje, prisidėti savo gebėjimais ir ištverme, fiziniu pajėgumu bei gebėjimu įvaldyti kamuolio varymo techniką, kitomis užduočių atlikimo technikomis. Tai renginys, subūręs ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinius bendravimui ir bendradarbiavimui, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimui 

♦ Sausio  13 d. 8.00-8.10 val. mokytojos L.Bentienė ir B.Valauskienė sutelkė įstaigos bendruomenę dalyvauti respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (uždegėme atminimą simbolizuojančias žvakes ir visur išjungėme šviesą). 10.00 val. (muzikos salėje) mokytojos B.Valauskienė ir L.Bentienė organizavo renginį Sausio 13-osios dienos įvykiams paminėti. Trumpai papasakojo ugdytiniams apie 1991 metų sausio įvykius, paminėjo žuvusiusiųjų už laisvę  pavardes ir jų atsidavimą ginant Tėvynę, diskutavo kas yra laisvė? ką reiškia valstybė? kas yra Lietuva? Uždegė iš mažų žvakučių susidedantį žodį LAISVĖ bei darželio kiemelį išdabino pačių pasigamintais  „Mėlynų neužmirštuolių žiedais“, kurie simbolizuoja tai, kad niekas nepamiršta, kad mes visi prisimename tuos įvykius, kritusius kovoje už laisvę

2019

GRUODIS 

♦ Gruodžio 18 d. „Varpelių“ ir  „Saulučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių gerumo akcijoje „Širdelės mūsų mažos, bet meilės telpa daug“. Organizatorės: mokytojos B.Valauskienė, R.Jarovaitienė, V.Juškienė, D.Laukienė. Akcijos tikslas - įtraukti vaikus, jų tėvus, pedagogus į aktyvią veiklą, renkant, aukojant reikalingus daiktus, maistą beglobiams gyvūnams, siekti kad dalinimasis gerumu taptų gyvenimo ir elgesio norma 

♦ Gruodžio 16-31 d. „Žiedelių“ grupės ugdytinės Elija Jackevičiūtė ir Kamilė Lalaitė, vadovaujant logopedei Vimai Kavaliauskienei dalyvauja Klaipėdos viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro „Gerviukas“ ir ikimokyklinio ugdymo logopedų organizuojamoje vaikų piešinių parodoje „Kalėdos – stebuklų metas“ (Taikos pr. 79-81A). Tai paroda, kuri skatina vaikus išreikšti kūrybiškumą, vaizduotę, džiugias emocijas, svajones ir lūkesčius, susijusius su artėjančių švenčių laukimu

♦ Gruodžio 4-5 d. „Nykštukų“, „Boružėlių“,  „Ežiukų“, „Varpelių“, „Saulučių“, „Žiedelių“ ir „Žvaigždučių“  grupių  ugdytiniai dalyvavo KPŠKC ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodoje „Metų laikai“, skirtoje miesto vaikų ligoninei. Atsakingos mokytojos: R.Vaičiūnienė, I.Gailienė, L.Kalendrienė, joms talkino mokytojos: J.Jucienė, L.Ablonskienė, R.Jarovaitienė, B.Valauskienė, V.Juškienė, Ž.Tarozienė, L.Kargajevienė. Savo darbuose vaikai išreiškė savo mintis, fantazijas, svajones, atskleidė besikeičiančios gamtos pokyčius, vaizdus, fiksavo įvairius vaikų žaidimus, pasakų herojus ir kitus pastebėjimus iš gyvenimo. Vaikai kūrė gerą nuotaiką ir teigiamas emocijas, kurias galės pajausti sergantys vaikai ir ligoninės personalas

♦ Nuo 2019 m. sausio mėn. iki gruodžio mėn. logopedė Vilma Kavaliauskienė ir ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  dalyvavo KPŠKC, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“. Ugdytiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose, kurie vyko Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centre „Gerviukas“, reiškė savo meninius gebėjimus, kūrė, piešė, vaidino, klausėsi pasakų, susipažino su pasakų personažais, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais iš kitų įstaigų 

LAPKRITIS 

♦ Lapkričio 18-29 d. „Varpelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai dalyvavo Respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“. Atsakingos mokytojos Ingrida Gailienė ir Birutė Valauskienė. Pagrindinis tikslas - užtikrinti vaikų socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę įstaigoje, kuriant įstaigos bendruomenės pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius, fizinę ir psichosocialinę aplinką. Veiklos metu plėtojamos vaikų asmeninės savybės, draugiškumas ir pagarba vienų kitiems, mokėjimas ir gebėjimas spręsti problemas. Šiuo renginiu plėtojamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų  

♦ Lapkričio 25 d. „Žiedelių“, „Varpelių“, „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Drugelių“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kalėdinių dekoracijų ir žaisliukų eglutei iš antrinių žaliavų fotografijų parodoje „Kalėdų spindesys panaudotų daiktų lentynoje“. Atsakingos mokytojos: B.Valauskienė, V.Kisminienė, L.Kalendrienė, K.Antanavičienė, R.Jarovaitienė, L.Stasytytė, Ž.Tarozienė. Mokytojos įtraukė vaikus į aplinkosauginio švietimo veiklas, ugdydamos vaikų sąmoningumą ir vartotojiškumą, formuodamos palankią nuomonę apie gaminių kartotinį naudojimą, kūrybiškai ir išradingai kūrė kalėdines dekoracijas ir žaisliukus iš antrinių žaliavų
 
og ♦ Lapkričio 25 d. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo socialinėje iniciatyvoje MISIJA LAPLANDIJA 2019. Socialinė iniciatyva skirta skatinti vaikų empatiją vieni kitiems, mažinti socialinę atskirtį, kviečianti daryti gerus darbus - pajausti pilnatvę, suteikti džiaugsmą kitam. Atsakingos mokytojos Loreta Bentienė ir Kristina Antanavičienė
 

♦ Lapkričio 1-30 d. priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Respublikinės kūrybinių darbų parodos STEAM kūrybinės laboratorijos „Obuolys ir jo draugai“ darbų parodoje. Atsakingos mokytojos Laima Kargajevienė ir Brigita Povilavičienė. Ugdytiniai džiugiai nusiteikę kūrybinei veiklai, tenkino poreikį pažinti obuolį ir tyrinėti jo savybes, suprasti jo naudą ir svarbą per pojūčius, vaidybą, kasdienę veiklą, tyrinėdami obuolio struktūrą, formą ugdėsi matematinį suvokimą 

♦ Lapkričio 18 - lapkričio 29 d. priešmokyklinės grupės mokytojos Laima Kargajevienė ir Brigita Povilavičienė dalyvavo respublikinės mokytojų parengtų metodinių priemonių fotografijų ir aprašymų parodoje „Žaidžiame ir mokomės kartu“, kur pasidalino savo gerąja darbo patirtimi kuriant ir panaudojant metodines priemones ugdymo procese, pateikė geriausius darbus, dalinosi patirtimi ir idėjomis su respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais. Parodą organizavo Švenčionių rajono Pabradės l. d. „Varpelis“ ir Švenčionių raj. Švietimo pagalbos tarnyba 

crop 1200x900 atmintis gyv♦ Lapkričio 15 d. įstaigoje vyko Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo akcija. Dalyviai - „Žvaigždučių“  ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniai, organizatorės: L.Kargajevienė, B.Povilavičienė, R.Jokubauskienė, J.Jucienė.  Šių metų tolerancijos dienos simbolis  - Tolerancijos Švyturys. Daug diskusijų mokytojos su vaikais pravedė šia tema, aiškinosi kas yra tolerancija. Vaikams šis žodis siejasi su draugyste, kad reikia su visais būti draugiškam, gerbti kitą. Labai patiko vaikams atlikti bendrus darbus: spalvinti tolerancijos švyturį, „plaukioti“ su laiveliais prie švyturio. Tokie susibūrimai ugdo tarpusavio santykius, sukelia daug džiugių emocijų, suartina. Vaikai suvokė, kad  visi jie yra skirtingi ir skirtingai atlieka tą pačią užduotį. Vaikai šią savaitę daug piešė, karpė, klijavo, gamino savo tolerancijos švyturius ir laivelius, žaidė vaidmeninius - siužetinius žaidimus, vaidino įvairias situacijas, aptarė jas. Renginių savaitė baigėsi, bet draugystę ir supratimą dar tęs ištisus metus

SPALIS


♦ aktyviai draugiskai sveikai logo  Iki 2019-10-25 įstaigos ugdytiniai dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, LMNŠC, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotoje iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Atsakingi: neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė, VSPS Reda Gedgaudaitė ir sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo iniciatyvinė grupė. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas sveikatai palankios mitybos puoselėjimui, vaisių, daržovių naudos sveikatai nagrinėjimui, organizuotas masinis obuolių valgymo turnyras, surengtos įvairių daržovių ir vaisių sulčių spaudimo ir degustavimo dienos, surengta daržovių paroda įstaigos šiltnamyje ir daugelis kitų veiklų. Organizatoriai apdovanoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos direktoriaus R.Sabaliausko ir Lietuvos mokinių, neformaliojo švietimo centro direktoriaus A.Sakevičiaus padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“

♦ Spalio 23 d. 10.30 val.  logopedė V.Kavaliauskienė su „Žiedelių“ grupės ugdytiniais dalyvavo ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedų renginyje „Seku pasakas kitaip“, kuris vyko Klaipėdos miesto Pempininkų bibliotekos vaikų centre „Gerviukas“. Pagrindinis tikslas renginio - lavinti vaikų kūrybinę raišką kuriant ir inscenizuojant pasakas. Ugdytiniai skatinami domėtis pasakomis, naudoti netradicines priemones netradicinėse edukacinėse erdvėse, ugdyti komunikavimo kompetenciją, ugdyti gebėjimą koncentruoti dėmesį klausantis kitaip pateikiamų pasakų

RUGSĖJIS

judumo savaite♦ Rugsėjo 11 dieną 10.00 val. organizuotas „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniams sveikatingumo žygis „Sveikatos labirintai“. Atsakingos: neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė ir VSPS Reda Gedgaudaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Kargajevienė. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą gryname ore, gerinti vaikų socialinius ir bendravimo įgūdžius, prisijungti prie Europos judėjimo savaitės renginių organizavimo. Ugdytiniai susipažino ir išbandė vieną iš fizinio aktyvumo formų - ėjimą šiaurietiškomis lazdomis į „Draugystės“ parką, susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis, mokėsi palaikyti draugiškus tarpusavio santykius

досуг
Skaityti 748 kartai Atnaujinta 20 kovo 12, Ketvirtadienis 11:43