Liepaitė

Klaipėdos lopšelis-darželis

Projektai

                               2023–2024 mokslo metai             

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2023–2024 mokslo metais vykdys šiuos naujus projektus:

1.  Projektas   „Su muzika į gražią kalbą“, skirtas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, fonologinį kalbos sutrikimą. Tikslas – sujungiant muzikos ir logopedijos mokslų ugdymo metodus tikslinti vaikų, turinčių kalbos sutrikimą, girdimąjį suvokimą, foneminę klausą, verbalinę išraišką. Uždaviniai: žaidžiant žaidimus lavinti vaikų girdimąjį suvokimą; darant kvėpavimo pratimus, lavinti kalbinį kvėpavimą; atliekant ritminius pratimus, mokytis taisyklingo kirčiavimo; dainuojant daineles, lavinti verbalinės kalbos įgūdžius ir foneminę klausą. Projekto trukmė 2023-10 mėn. – 2024-05 mėn. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto rengėjai - logopedė ir meninio ugdymo mokytoja, vykdytojos – „Drugelių“ ir „Boružėlių“grupių mokytojos. Dalyviai: ugytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų tėvai. Ataskaita pateikiama 2024 m. rugpjūčio mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS              

2022–2023 mokslo metai             

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2022–2023 mokslo metais pratęs vykdytų projektų tolimesnių etapų įgyvendinimą bei vykdys šiuos naujus projektus:

1.  Projektas   „Liejasi žodeliai laisvai“, skirtas vaikų kalbai ugdyti. Tikslas –bendradarbiaujant su mokytojais, logopedu bei vaikų tėvais sudaryti sąlygas vaikams lavinti kalbą. Uždaviniai: lavinti kalbėjimo įgūdžius suteikiant bendravimo džiaugsmo; ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus kalbinius gebėjimus; lavinti girdimąjį suvokimą. Projekto trukmė 2023-01 mėn. – 2023-06 mėn. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė ikimokyklinio „Drugelių“ grupės mokytoja metodininkė, vykdytojos – „Drugelių“ grupės mokytoja, vyresnioji logopedė. Dalyviai: ugytiniai ir jų tėvai. Ataskaita pateikiama 2024 m. gegužės mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Tęsiamas pilietiškumo ugdymo projektas, supažindinantis su gimtojo miesto Klaipėdos vietovėmis „Pažink savo miestą Klaipėdą“. Projekto tikslas - Ugdyti vaikų pilietiškumą, supažindinant su gimtojo miesto vietovėmis. Uždaviniai: siekti, kad vaikai domėtųsi juos supančia aplinka, ją tyrinėtų; ugdyti gebėjimą pažinti ir įvardinti miesto simbolius;  suteikti ugdytiniams žinių apie žymias Klaipėdos vietas; skatinti mokytojų, vaikų ir tėvų aktyvesnį bendradarbiavimą. Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovas – „Drugelių“ gr. vyrsnioji mokytoja, projekto vykdytojai: „Boružėlių“ gr. mokytoja metodininkė. Dalyviai: „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai (projekto trukmė  2022-01/2023-05). Galutinė ataskaita teikiama 2023 m. rugsėjo mėn.> parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. Projektas „Žaidimų karalystėje“ skirtas ugdyti vaikų kūrybiškumą įvairiose erdvėse bei aktyvinti tėvų bendradarbiavimą ir dalyvavimą ugdymo procese. Projekto tikslas – skatinti vaikų saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, pasitelkiant žaidybinius kūrybos elementus įvairiose  ugdymo(si) aplinkose ir erdvėse. Uždaviniai: teikti tėvams informaciją apie organizuojamą projektą „Žaidimų karalystėje“; bendradarbiaujant su tėvais, parengti projekto „Žaidimų karalystėje“  veiklos žingsnius;  siekti, kad tėvai taptų kokybiško ugdymo dalyviais, sudarytų sąlygas vaikų kūrybiškumui įvairiose erdvėse; motyvuoti vaikus kurti, pasirinkti reikiamas ugdymuisi priemones, bendrauti tarpusavyje. Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovas – „Žvaigždučių“ grupės mokytoja metodininkė, dalyviai –„Žvaigždučių“ grupės mokytoja, ugdytiniai ir jų tėvai, įstaigos specialistai: logopedas, meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas. Projekto trukmė 2023-01 mėn. – 2023-05 mėn. Ataskaita pateikiama 2023 m. rugsėjo mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

DALYVAVOME

rusiuojam♦ 2022–2023 m. m. „Boružėlių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“

atsisiųsti♦ 2023-01 mėn. - 2023-05 mėn. įstaigos ugdytiniai dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“. Atsakingi - neformaliojo ugdymo mokytoja ir „Žiedelių“ gr. mokytoja (veiklas žiūrėti skyriuje Sveikos gyvensenos ugdymas)

futboliukas♦ 2023-01 mėn. - 2023-05 mėn. įstaigos ugdytiniai dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija projekte „Futboliukas“ 2022-2023 m. m. (atsakinga neformaliojo ugdymo mokytoja)  (veiklas žiūrėti skyriuje Sveikos gyvensenos ugdymas)

emblema 22022–2023 m. m. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Organizatorės: grupės mokytojos.   Projekto tikslas – kurti tolerantišką vaikų darželį, mažinant netoleranciją ir nusistovėjusius stereotipus kitų tautų, kultūrų atžvilgiu.  Vaikai ir pedagogai turėjo susitikimus internetinėje erdvėje 6 mėnesius, video konferencijos vyko kartą per mėn.. Ugdytiniai kartu su  Estijos vaikais bendravo, mokėsi anglų kalbos pradmenų. Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje : „Štai ir aš“ (mažylis); „Aš ir mano šeima“ (bevardis); „Aš ir mano darželis“ (didysis); „Aš ir mano miestas“ (bevardis); „Aš ir mano šalis“ (nykštys); „Atsisveikinimas“ (plaštaka). Užbaigus projektą, įstaigai bus suteiktas tarptautinis „Tolerantiško darželio“ sertifikatas (veiklas žiūrėti 2022-2023 m. m. Metraštyje).

REZULTATŲ ATASKAITA

Say Hello

 

2021–2022 mokslo metai            

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2021–2022 mokslo metais pratęs vykdytų projektų tolimesnių etapų įgyvendinimą bei vykdys šiuos naujus projektus:

1. Projektas „Mes gamtos vaikai“, lauko edukacinių erdvių kūrimas darželyje. Tikslas – siekti įsirengti lauko erdves, kurios sudarytų sąlygas vaikui kurti, veikti kūrybiškai, savarankiškai, plėtojant kuo glaudesnį ryšį su gamtine aplinka. Uždaviniai: nformuoti įstaigos grupių mokytojus, ugdytinių tėvus apie organizuojamą projektą „Mes gamtos vaikai“, lauko edukacinių erdvių kūrimą darželyje; pateikti tėvams idėjas, nuotraukų  pavyzdžius; sudaryti projekto „Mes - gamtos vaikai“ lauko edukacinių erdvių kūrimo veiklos žingsnius; siekti, kad tėvai padėtų gerinti ugdymo kokybę, sudarytų sąlygas vaikų kūrybiškumui lauke; motyvuoti vaikus kuo daugiau būti lauke ir kurti žaidimus; suteikti vaikams džiugių emocijų. Projekto trukmė 2022 m. sausis - balandis. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vykdytojai: „Žvaigždučių“ grupės mokytojos, „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėvai, įstaigos grupių mokytojos, tėvai, ugdytiniai.  Ataskaita pateikiama 2022 m. rugsėjo mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO  REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Tęsiamas meninio ugdymo ilgalaikis projektas „Pasakų skrynia“, kurio tikslas – vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus (projekto trukmė 2020-01/2022-09). Projektas vykdomas etapais: I-asis vyko nuo 2020 m. sausio iki 2020 m. gegužės mėn., II-asis vyksta nuo 2021 m. sausio iki 2021 m. gegužės mėn., III-iasis nuo 2022 m. sausio iki 2022 m. gegužės mėn.. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „Kačiukų“ grupės mokytoja, vykdytojai - „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėvai. Galutinė ataskaita teikiama 2022 m. rugsėjo mėn. >parsisiųsti

PROJEKTO  REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. Integruotas projektas „Per muziką į gražią kalbą“, kurio tikslas – padėti vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, fonologinį kalbos sutrikimą, taisyklingai dėstyti mintis, turtinti žodyną, taisyklingai tarti garsus, išgirsti juos ir suvokti garsų skirtumus, taisyklingai juos vartoti kalboje, sujungiant muzikos ir logopedijos mokslų ugdymo metodus tikslinti verbalinę išraišką, foneminę klausą (projekto trukmė 2021-10/2022-05). Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovai - logopedas ir meninio ugdymo mokytoja, vykdytojai - „Varpelių“, „Saulučių“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Varpelių“, „Saulučių“ grupių ugdytiniai. Galutinė ataskaita teikiama 2022 m. rugsėjo mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

4. Baigiamas gamtamokslinis pažintinis  projektas „Eksperimentai darželio kieme“. Tikslas - formuoti vaikų ekologinio sąmoningumo sampratą, plėsti vaikų supratimą apie gamtą, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, aktyviai veikiant darželio kieme. Per patirtinį mokymąsi bus plėtojami problemų sprendimo įgūdžiai, skatinamas kritinis mąstymas. Projekto  vykdymui sukurta komanda: priešmokyklinės „Kiškučių” gr. ugdytiniai, priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių” gr. mokytoja, projekto vadovas - priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių” gr. mokytoja metodininkė, projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui  (projekto trukmė 2021-01/2021-12). Galutinė ataskaita teikiama 2021 m. gruodžio mėn. >parsisiųsti

PROJEKTO  REZULTATŲ PRISTATYMAS

5. Sveikatos stiprinimo projektas „Augu sveikas kaip ridikas“. Projekto tikslas - saugoti ir stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Uždaviniai: sukurti estetišką, saugią aplinką ir sudaryti tinkamas sąlygas pratintis prie įpročio sveikai gyventi; stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą; stiprinti šeimos ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant sveikatos ugdymo tęstinumo. Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja, projekto vadovas – „Ežiukų“ gr. mokytoja metodininkė; projekto vykdytojai: „Ežiukų“ gr. mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  (projekto trukmė  2022-01/2022-05). Galutinė ataskaita teikiama 2022 m. rugsėjo mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO  REZULTATŲ PRISTATYMAS

6. Pilietiškumo ugdymo projektas, supažindinantis su gimtojo miesto Klaipėdos vietovėmis „Pažink savo miestą Klaipėdą“. Projekto tikslas - Ugdyti vaikų pilietiškumą, supažindinant su gimtojo miesto vietovėmis. Uždaviniai: siekti, kad vaikai domėtųsi juos supančia aplinka, ją tyrinėtų; ugdyti gebėjimą pažinti ir įvardinti miesto simbolius;  suteikti ugdytiniams žinių apie žymias Klaipėdos vietas; skatinti mokytojų, vaikų ir tėvų aktyvesnį bendradarbiavimą. Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja, projekto vadovas –  „Drugelių“ gr. vyr. mokytoja, projekto vykdytojai: „Boružėlių“ gr. mokytoja metodininkė. Dalyviai: „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai  (projekto trukmė  2022-01/2023-05). .> parsisiųsti

PROJEKTO I ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

7. Meninio ugdymo projektas „Dainuojantys vaikai“, kurio tikslas ‒ vaikų turinčių muzikinių gebėjimų paieška/atranka, individualus vaiko gabumų įvertinimas bei ugdymas. Uždaviniai: atrinkti muzikai gabius priešmokyklinio ugdymo vaikus; vykdyti individualius užsiėmimus su muzikai gabiais vaikais; dalyvauti muzikiniuose festivaliuose ir kt. renginiuose; profesionalioje muzikos įrašų studijoje įrašyti vaikų dainavimą. Projekto koordinatorius – direktorė, projekto vadovas – meninio ugdymo vyr. mokytoja, projekto vykdytojai: „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių mokytojos  (projekto trukmė  2022-01-17-2022-06-31). Galutinė ataskaita teikiama 2022 m. rugsėjo mėn. >parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

emblema 2 2021–2022 m. m. „Kiškučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Organizatorės: grupės mokytojos.   Projekto tikslas – kurti tolerantišką vaikų darželį, mažinant netoleranciją ir nusistovėjusius stereotipus kitų tautų, kultūrų atžvilgiu.  Vaikai ir pedagogai turėjo susitikimus internetinėje erdvėje 6 mėnesius, video konferencijos vyko kartą per mėn.. Ugdytiniai kartu su  Kroatijos vaikais bendravo, mokėsi anglų kalbos pradmenų. Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje : „Štai ir aš“ (mažylis); „Aš ir mano šeima“ (bevardis); „Aš ir mano darželis“ (didysis); „Aš ir mano miestas“ (bevardis); „Aš ir mano šalis“ (nykštys); „Atsisveikinimas“ (plaštaka). Užbaigus projektą, įstaigai suteiktas tarptautinis „Tolerantiško darželio“ sertifikatas (veiklas žiūrėti 2021-2022 m. m. Metraštyje)

 Scan

2020–2021 mokslo metai       

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2020–2021 mokslo metais pratęs vykdytų projektų tolimesnių etapų įgyvendinimą bei vykdys šiuos naujus projektus:

1. Tęsiamas sveikos gyvensenos projektas „Noriu būti sveikas ir stiprus“. Tikslas – ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius ir įpročius. Uždaviniai: suteikti vaikui elementarių žinių apie save, sveikatą; skatinant rūpintis savo kūnu ir sveikata, palaikyti norą judėti, įgyti įvairios fizinės veiklos patirties;  padėti įgyti žinių apie sveiką mitybą ir jas taikyti praktikoje. Projekto trukmė 2019–2022 m.. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė neformaliojo ugdymo mokytoja, vykdytojai: „Boružėlių“, „Kačiukų“, „Drugelių“, „Žiedelių“, „Kiškučių“, „Ežiukų“, „Nykštukų“, „Žvaigždučių“, „Saulučių“, „Meškiukų“, „Varpelių“ grupių mokytojos, meninio ugdymo mokytoja, visuomenės sveikatos  specialistė, logopedė. Projekto dalyviai: ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir tėvai. Projektas  vykdomas etapais:  I-asis etapas vyko nuo 2019 m. sausio iki 2019 m. lapkričio mėn., II-asis etapas vyko nuo 2020 m. vasario mėn. iki 2020 m. lapkričio mėn., III-iasis vyksta nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. Ataskaita pateikiama 2021 m. gruodžio mėn.

PROJEKTO  III  ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Tęsiamas ilgalaikis karjeros ugdymo projektas „Atverkime duris į profesijų pasaulį“. Tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, skatinti vaikų domėjimąsi profesijomis, panaudojant netradicines ugdymo(si) erdves. Uždaviniai: aktyviai bendradarbiauti su tėvais, įtraukiant juos į edukacinių valandėlių apie profesijas organizavimą; organizuoti ugdomąsias išvykas, siekiant supažindinti su profesijomis, darbo vietomis; vykdyti tiriamąją veiklą, apklausiant ugdytinius ir tėvus apie profesijas, jų svarbą ir aktualumą; organizuoti gerosios patirties sklaidą. Trukmė: 2019-01-10/ 2021-05-30. Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėvai. Projektui vadovauja priešmokyklinio ugdymo mokytoja, projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui teikia metodinę pagalbą  organizuojant ugdytinių išvykas. Projektas  vykdomas etapais:  I-asis etapas vyko nuo 2019 m. sausio iki 2019 m. gegužės mėn., II-asis etapas vyko nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. gegužės mėn., III-iasis vyksta nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. Ataskaita pateikiama 2021 m. rugsėjo mėn.

PROJEKTO  III ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. Tęsiamas meninio ugdymo ilgalaikis projektas „Pasakų skrynia“, kurio tikslas – vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus (projekto trukmė 2020-01/2022-09). Projektas vykdomas etapais: I-asis vyko nuo 2020 m. sausio iki 2020 m. gegužės mėn., II-asis vyksta nuo 2021 m. sausio iki 2021 m. gegužės mėn., III-iasis nuo 2022 m. sausio iki 2022 m. gegužės mėn.. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „Kačiukų“ grupės mokytoja, vykdytojai - „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėvai. Galutinė atsakaita teikiama 2022 m. rugsėjo mėn. 

PROJEKTO  II ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

4. Sveikatos stiprinimo projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“. Projekto tikslas - saugoti ir stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Uždaviniai: sukurti estetišką, saugią aplinką ir sudaryti tinkamas sąlygas pratintis prie įpročio sveikai gyventi; stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą; stiprinti šeimos ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant sveikatos ugdymo tęstinumo. Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja Dalia Kasteckienė, projekto vadovas – mokytoja metodininkė Lina Ablonskienė, projekto vykdytojai: mokytoja Natalija Sviridova, neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Čichunovienė, visuomenės sveikatos specialistė Reda Gedmintienė (projekto trukmė  2021-01-04/2021-05-29) >parsisiųsti

PROJEKTO  REZULTATŲ PRISTATYMAS

 emblema 22020–2021 m. m. „Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas“). Organizatorės: grupės mokytojos.   Projekto tikslas – kurti tolerantišką vaikų darželį, mažinant netoleranciją ir nusistovėjusius stereotipus kitų tautų, kultūrų atžvilgiu.  Vaikai ir pedagogai susitikinėjo internetinėje erdvėje 6 mėnesius, video konferencijos vyko kartą per mėn. Ugdytiniai kartu su  Kroatijos vaikais bendravo, mokėsi anglų kalbos pradmenų. Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje : „Štai ir aš“ (mažylis); „Aš ir mano šeima“ (bevardis); „Aš ir mano darželis“ (didysis); „Aš ir mano miestas“ (bevardis); „Aš ir mano šalis“ (nykštys); „Atsisveikinimas“ (plaštaka). Užbaigus projektą, įstaigai suteiktas tarptautinis „Tolerantiško darželio“ sertifikatas (veiklas žiūrėti 2020-2021 m. m. Metraštyje)

                                            Projektas                                                                  

 

 

 

 

 

 

2019–2020 mokslo metai       

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2019–2020 mokslo metais pratęs vykdytų projektų tolimesnių etapų įgyvendinimą bei parengė ir vykdys šiuos projektus:

1. Tęsiamas sveikos gyvensenos projektas „Noriu būti sveikas ir stiprus“. Tikslas – ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius ir įpročius. Uždaviniai: suteikti vaikui elementarių žinių apie save, sveikatą; skatinant rūpintis savo kūnu ir sveikata, palaikyti norą judėti, įgyti įvairios fizinės veiklos patirties;  padėti įgyti žinių apie sveiką mitybą ir jas taikyti praktikoje. Projekto trukmė 2019–2022 m.. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė neformaliojo ugdymo mokytoja, vykdytojai: visų grupių mokytojos, visuomenės sveikatos  specialistė, logopedė. Projekto dalyviai: ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir tėvai. Projektas  vykdomas etapais:  I-asis etapas nuo 2019 m. sausio iki 2019 m. lapkričio mėn., II-asis etapas nuo 2020 m. vasario mėn. iki 2020 m. lapkričio mėn., III-iasis nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. Ataskaita pateikiama 2021 m. gruodžio mėn > parsisiųsti

PROJEKTO II ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Tęsiamas ilgalaikis karjeros ugdymo projektas „Atverkime duris į profesijų pasaulį“. Tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, skatinti vaikų domėjimąsi profesijomis, panaudojant netradicines ugdymo(si) erdves. Uždaviniai: aktyviai bendradarbiauti su tėvais, įtraukiant juos į edukacinių valandėlių apie profesijas organizavimą; organizuoti ugdomąsias išvykas, siekiant supažindinti su profesijomis, darbo vietomis; vykdyti tiriamąją veiklą, apklausiant ugdytinius ir tėvus apie profesijas, jų svarbą ir aktualumą; organizuoti gerosios patirties sklaidą. Trukmė: 2019-01-10/ 2021-05-30. Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėvai. Projektui vadovauja priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės mokytoja, projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui teikia metodinę pagalbą organizuojant ugdytinių išvykas. Projektas  vykdomas etapais:  I-asis etapas nuo 2019 m. sausio iki 2019 m. gegužės mėn., II-asis etapas nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. gegužės mėn., III-iasis nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. Ataskaita pateikiama 2021 m. rugsėjo mėn.> parsisiųsti 

PROJEKTO II ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. svaikata visus metusUžbaigtas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamas respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2019“. Tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Uždaviniai: aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių narių bendradarbiavimą, šeimų įdirbį siekiant tobulinti sveikatos stiprinimo veiklas; padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus; plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, patraukliomis vaikams formomis; viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius. Projekto trukmė 2019 m.. Projekto vykdytojai: priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės mokytojos. Projekto dalyviai: priešmokyklinės „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir tėvai >  

parsisiųsti PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMĄ

4. Meninio ugdymo ilgalaikis projektas „Pasakų skrynia“, kurio tikslas – vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus (projekto trukmė 2020-01/2022-09). Projektas vykdomas etapais: I-asis nuo 2020 m. sausio iki 2020 m. gegužės mėn., II-asis nuo 2021 m. sausio iki 2021 m. gegužės mėn., III-iasis nuo 2022 m. sausio iki 2022 m. gegužės mėn.. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „Kačiukų“ grupės auklėtoja, vykdytojai - „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėvai. Galutinė atsakaita teikiama 2022 m. rugsėjo mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO I ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

5. Ekologinis pažintinis projektas „Vandens pažinimas per eksperimentus“, kurio tikslas – palaikyti ir skatinti vaikų domėjimąsi vandeniu, tyrinėti vandens savybes įvairiais pojūčiais, atliekant įvairius bandymus, eksperimentuojant, aiškinantis pagrindines vandens savybes, jo teikiamą naudą žmogui, gamtai (projekto trukmė 2020-01/2020-11). Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė - priešmokyklinio ugdymo „Žvaigždučių“ grupės mokytoja, vykdytojai - priešmokyklinio ugdymo  mokytoja ir visuomenės sveikatos specialistė. Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai. Galutinė atsakaita teikiama 2020 m. gruodžio mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO  REZULTATŲ PRISTATYMAS

6. Sveikos gyvensenos projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“. Tikslas – saugoti ir stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Uždaviniai: sukurti estetišką, saugią aplinką ir sudaryti tinkamas sąlygas pratintis prie sveiko įpročio gerti vandenį; stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą; stiprinti šeimos ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant sveikatos ugdymo tęstinumo. Sukurta 5 narių komanda: koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovė – „Ežiukų“ grupės mokytoja metodininkė, nariai: „Ežiukų“ gr. mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, visuomenės sveikatos specialistė. Trukmė 2020-01/2019-05. Pristatymas projekto ataskaitos 2020-09> parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

7. Vaikų kūrybiškumo projektas „Seku, seku pasaką“, kurio tikslas – ugdyti visuminį vaikų švietimą pasakų pagalba, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti vaikų kūrybiškumą, lavinti rišliąją kalbą, tobulinti ugdytinių meninę kompetenciją (projekto trukmė 2020-01/2020-05). Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė - ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ gr. mokytoja, vykdytojai – „Varpelių“, „Saulučių“ gr. mokytojos. Dalyviai: „Boružėlių“, „Varpelių“,  „Saulučių“ grupių ugdytiniai. Galutinė atsakaita teikiama 2020 m. rugsėjo mėn. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2018–2019 mokslo metai 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2018–2019 mokslo metais pratęs vykdytų projektų tolimesnių etapų įgyvendinimą bei parengė ir vykdys šiuos projektus:

1. Toliau tęsiamas meninio ugdymo ilgalaikio projekto „Teatras – durys į pasakų šalį“, kurio tikslas – vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus (projekto trukmė 2016-01/2019-05),  ketvirtasis 2019-01/2019-05 etapas. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „Kačiukų“ gr. auklėtoja, vykdytojai - „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėvai. > parsisiųsti 

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Išnagrinėjus sveikos gyvensenos svarbą, sveikatos problemas bei sveiko gyvenimo būdo formavimo svarbą vaikystėje, pradėtas vykdyti sveikos gyvensenos projektas „Noriu būti sveikas ir stiprus“. Tikslas – ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius ir įpročius. Uždaviniai: suteikti vaikui elementarių žinių apie save, sveikatą; skatinant rūpintis savo kūnu ir sveikata, palaikyti norą judėti, įgyti įvairios fizinės veiklos patirties;  padėti įgyti žinių apie sveiką mitybą ir jas taikyti praktikoje. Projekto trukmė 2019–2022 m.. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė neformaliojo ugdymo mokytoja, vykdytojai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, logopedė. Projekto dalyviai: ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir tėvai > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. Siekiant ugdyti vaikų profesinį pažinimą, tėvų bendradarbiavimą ir dalyvavimą ugdymo procese, parengtas ilgalaikis karjeros ugdymo projektas „Atverkime duris į profesijų pasaulį“. Tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, skatinti vaikų domėjimąsi profesijomis, panaudojant netradicines ugdymo(si) erdves. Uždaviniai: aktyviai bendradarbiauti su tėvais, įtraukiant juos į edukacinių valandėlių apie profesijas organizavimą; organizuoti ugdomąsias išvykas, siekiant supažindinti su profesijomis, darbo vietomis; vykdyti tiriamąją veiklą, apklausiant ugdytinius ir tėvus apie profesijas, jų svarbą ir aktualumą; organizuoti gerosios patirties sklaidą. Trukmė: 2019-01-10/ 2021-05-30. Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėvai. Projektui vadovaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja, projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui teiks metodinę pagalbą rengiant šį projektą, organizuojant ugdytinių išvykas. Projektas bus vykdomas etapais: I-ojo etapo pradžia nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2019 m. gegužės mėn., II-ojo etapo nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. gegužės mėn., III-iojo nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. gegužės mėn.> parsisiųsti

PROJEKTO I ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

4. Norint paskatinti vaikus įprasti vartoti vandenį, stiprinant vaikų sveikatą, siekiant palaikyti jų gerą savijautą, visapusišką vystymąsi, parengtas ilgalaikis sveikos gyvensenos projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje“. Tikslas – saugoti ir stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Uždaviniai: sukurti estetišką, saugią aplinką ir sudaryti tinkamas sąlygas pratintis prie sveiko įpročio gerti vandenį; domėtis, tyrinėti ir sukaupti žinių apie vandens savybes ir poveikį augančiam organizmui; stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą; stiprinti šeimos ir lopšelio bendradarbiavimą, siekiant sveikatos ugdymo tęstinumo. Sukurta 5 narių komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Ežiukų“ gr. mokytojos, neformaliojo ugdymo mokytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Trukmė 2019-01/2019-05. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

5. Didėjant specialiųjų poreikių vaikų skaičiui ir akcentuojant vaikų iki 3 metų ugdymo svarbą, nuspręsta vykdyti projektą „Sensorinių pojūčių lavinimas ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“. Siekiant bendradrbiauti su kitomis ugdymo įstaigomis, dalintis gerąja patirtimi, ieškoti naujų inovatyvių ugdymo būdų ir sprendimų, prie projekto prisijungs Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ logopedė kartu su specialiųjų poreikių ugdytiniais. Projekto rengėja – logopedė, neformaliojo ugdymo mokytoja. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Tikslas – sudaryti palankias sąlygas ugdant vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinius įgūdžius. Uždaviniai: vesti užsiėmimus multisensoriniame kambaryje; mokyti ugdytinius bendrauti ir bendradarbiauti, reikšti savo jausmus ir emocijas; stimuliuoti vaizdinius, garsinius, uoslės, lytėjimo pojūčius, mažinti patiriamą įtampą, stresą; lavinti kalbos ir tarties įgūdžius, turtinti žodyną; dalintis gerąja patirtimi bei pasisemti naujų idėjų bendradarbiaujant su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Žuvėdra“. Trukmė 2019-01/2019-05. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

emblema 2  6.  Sausio–gegužės mėn. „Žiedelių“ ir „Varpelių“ grupių ugdytiniai ir jų mokytojos dalyvavo tarptautiniame  projekte „Pasakyk savo šaliai labas“. Pagrindinis dėmesys skiriamas savo šalies pažinimui, regioninių skirtumų pažinimui. Ugdytiniai kartu su partneriais nagrinės „Penkių pirštukų“ programos temas: Tai esu aš; Aš ir mano šeima; Aš ir mano darželis; Aš ir mano miestas; Aš ir mano šalis. Bendravimas vyks video skambučių pagalba, kurių metų ugdytiniai pristatinės vieni kitiems pasiruoštas temas. Projekto pabaigoje bus suteiktas tarptautinis „Tolerantiško darželio“ sertifikatas. Projekto metu vaikai plės savo pojūčių ir žinių ribas, įsigys naujų draugų, kuriuos galbūt ateityje pavyks ir aplankyti. Analogiškas projektas šalies viduje vykdomas ir Slovėnijoje bei Kroatijoje. 2019-02-21 informacinių techologijų (Skype programos) pagalba įvyko „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupių ugdytinių I-as susitikimas su Kauno l. d. “Pušelės“  „Boružėlių“ gr. vaikais tema „Tai -aš“. 2019-03-25 vyko „Varpelių“ ir „Žiedelių“ grupės ugdytinių II-asis video susitikimas su Kauno „Pušelės“ l. d. „Boružėlių“ grupės vaikučiais tema „Aš ir mano šeima“. 2019-04-29 vyko III-iasis video susitikimas tema „Aš ir mano darželis“, 2019-05-09 įvyko IV-as susitikimas tema „Aš ir mano miestas“. 2019-05-29 vyko V-as video susitikimas tema „Aš ir mano šalis“

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

7.  Nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn. logopedė ir ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  dalyvauja KPŠKC, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projekte „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ 

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS 

2017–2018 mokslo metai

Šiais mokslo metais ir toliau tęsiame projektinę veiklą, vis labiau įtraukiame udgytinių tėvelius į aktyvią kūrybinę veiklą, praturtiname ugdymo procesą įvairiais renginiais ir veiklomis, numatytomis projektinės veiklos veiksmų sąrašuose. Parengėme ne tik įstaigos projektus, bet ir respublikinius, bei dalyvaujame ir tarptautiniuose projektuose, kuriuos vykdant, ugdytiniai bendrauja anglų kalba, praturtina savo žinias mokydamiesi anglų kalbos. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017–2018 mokslo metais parengė ir vykdo šiuos projektus:

1. Toliau tęsiamas meninio ugdymo ilgalaikio projekto „Teatras – durys į pasakų šalį“, kurio tikslas – vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus (projekto trukmė 2016-01/2019-05),  trečiasis 2018-01/2018-05 etapas. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „Kačiukų“ gr. auklėtoja, vykdytojai - „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2.  Tęsiamas  „Drugelių“ grupės ekologinio ugdymo projekto „Mažasis gamtininkas“, II-asis etapas. Dalyviai: grupės ugdytiniai ir jų tėveliai, organizatorės „Drugelių“ grupės auklėtojos. Projekto trukmė 2017-02/2018-05. Tikslas – įtraukiant vaikus į aktyvų domėjimąsi juos supančia gamta, atskleidžiant gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenime, formuoti pažinimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių, socialinio ugdymo kompetencijas. Šį projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. Tęsiamas karjeros ugdymo ilgalaikis projektas  „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“, kurio tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, praplėsti vaikų žinias, padėti kurti, save realizuoti įvairiose veiklose, formuoti verslumo pagrindus. Projekto trukmė 2016-01/2018-05. Įgyvendinamas trečiasis etapas – 2017-09/2018-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė priešmokyklinio ugdymo pedagogė.  Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

4. Sveikos gyvensenos projektas „Vandenukas mums skanus, gerti jį kasdien turiu“, šis projektas įgyvendinamas „Ežiukų“ grupėje. Projekto trukmė 2017-11/2018-05. Tikslas –saugoti ir stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą, pratintis prie sveiko įpročio gerti vandenį, skatinant vaikų sveikatinimą namuose,  domėtis, tyrinėti ir sukaupti žinių apie vandens savybes ir poveikį augančiam organizmui. Uždaviniai: sukurti    estetišką, saugią aplinką ir sudaryti tinkamas sąlygas pratintis prie sveiko įpročio gerti vandenį; sėkmingai tėvams įdiegti sveikos gyvensenos įgūdžius; stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą; stiprinti šeimos ir lopšelio bendradarbiavimą, siekiant sveikatos ugdymo tęstinumo. Projekto vadovė ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ gr. auklėtoja.> parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

5. emblema 2 Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo „Varpelių“ grupė  ir priešmokuklinio ugdymo „Kiškučių“ grupė 2017–2018 mokslo metais nuo rugsėjo 1 d. dalyvauja tarptautiniame projekte „Say hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“). Projekto tikslas – kurti tolerantišką vaikų darželį, mažinant netoleranciją ir nusistovėjusius stereotipus kitų tautų, kultūrų atžvilgiu.  Vaikai ir pedagogai susitikinės internetinėje erdvėje 6 mėnesius, video konferencijos vyks kartą per mėn. Ugdytiniai kartu su  Kroatijos vaikais bendraus, mokysis anglų kalbos pradmenų. Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje : „Štai ir aš“ (mažylis); „Aš ir mano šeima“ (bevardis); „Aš ir mano darželis“ (didysis); „Aš ir mano miestas“ (bevardis); „Aš ir mano šalis“ (nykštys); Atsisveikinimas (plaštaka). Projektui vadovauja ikimokyklinio ugdymo „Varpelių“ gr. auklėtoja ir priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ gr. pedagogė > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

6. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo „Mano darželio stiliukas“ projektas, skirtas Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti. Projekto tikslas – atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo apraiškas, lavinti individualias vaiko galias, padėti jam atsiskleisti įvairia menine saviraiška. Uždaviniai: atskleisti vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus, talentus, savitumą; efektyvinti darželio ir šeimos partnerystę, įtraukiant grupės tėvelius, darželio bendruomenę, kuriant estetinę aplinką, rengiant kūrybinių darbų parodas, sukurtų stilių fotosesijas; ugdyti vaikų meninę kompetenciją, saviraišką per dailę, stilistiką, muziką, dizaino išskirtinumą. Projekto trukmė: 2017-11/2018-03 mėn. Projekto iniciatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo pedagogės, logopedė. Projekto koordinatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė. > parsisiųsti 

♦ RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MENINĖS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTO, SKIRTO KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 50-MEČIUI, NUOTRAUKŲ PARODA „MANO DARŽELIO STILIUKAS“  žiūrėti čia

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

7.Ikimokyklinio ugdymo kultūrinis-pažintinis projektas „Knygų pasaulyje“, kuris padės geriau ugdyti vaikų ugdymosi sakytinės kalbos, rašytinės kalbos, santykių su suaugusiaisiais pasiekimų sritis. Projekto rengimo ir vykdymo komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui – projekto koordinatorius, teiks metodinę pagalbą; „Drugelių“ grupės mokytoja – vadovė, analizuos literatūrą, sudarys projekto planą; „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių mokytojos – projekto nariai, vykdys projektą; ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai – dalyviai. Projekto tikslas- įtraukiant vaikus ir jų tėvelius į aktyvų domėjimąsi knygomis, ugdyti pagarbą knygai, kaip žinių ir kultūros šaltiniui. Uždaviniai: supažindinti vaikus su knygų įvairove; lavinti dėmesį, vaizduotę, sakytinę kalbą; suteikti žinių apie knygos vertę, reikšmingumą; siekti glaudaus auklėtojų ir tėvelių bendradarbiavimo. Trukmė: 2017-10-02-2018-05-30. > parsisiųsti 

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

 8. Priešmokyklinio ugdymo pažintinis-kultūrinis projektas „Mano vaikystės knyga“, kurio tikslas įtraukiant vaikus ir jų tėvelius į aktyvų domėjimąsi knygelėmis, siekti ugdyti pagarbą knygai, kaip žinių ir kultūros šaltiniui. Pagrindiniai uždaviniai: supažindinti su popieriaus gamyba, pirmąja lietuviška knyga; supažindinti vaikus su knygų įvairove, suteikti žinių apie knygos vertę, reikšmingumą; lavinti vaikų dėmesį, vaizduotę, skatinti žodinę kūrybą, ugdyti skaitymo gebėjimus; įtraukti vaikų tėvus į projekto įgyvendinimą, surengiant vaikų ir tėvų knygų parodą. Projekto rengimo ir vykdymo komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui – projekto koordinatorė, teiks metodinę pagalbą; „Kiškučių“ grupės mokytoja – vadovė, analizuos literatūrą, sudarys projekto planą; „Ežiukų“, „Varpelių“, „Boružėlių“, „Saulučių“ grupių mokytojos – projekto nariai, vykdys projektą; dalyviai -  priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“, ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“, „Varpelių“, „Boružėlių“, „Saulučių“ grupių ugdytiniai ir jų tėvai. Trukmė: 2018-01/2018-09. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

9. 2017–2018 m. m. spalio 1 d.–gegužės 1 d. įstaigos „Drugelių“ gr. auklėtoja ir logopedė dalyvavo Respublikiniame projekte Žaidimai moko, kurį organizavo Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialioji pedagogė. Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Uždaviniai – lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; plėsti erdvės sąvokas; gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą; skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Viso projekto metu pedagogės vykdė organizatorių atsiųstas įvairias lavinamąsias užduotis.

SV100240     20171212 082641     SV100330

 10. download 1 nuo 2018 m. sausio 10 d. „Žvaigždučių“ gr. ugdytiniai vadovaujami priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo eTwinning projektuose: „Mano svajonių darbas“ ir „Mes tikrai mylim Lietuvą, ar mylit ją jūs?“

                2016–2017 mokslo metai

Projektinė veikla ugdymosi procesą padaro patrauklesniu, įdomesniu, aktyviau įtraukia bendruomenės narius – ugdytinius, tėvus, pedagogus į kūrybinę veiklą, leidžia pastebėti ugdytinių gebėjimus, polinkius, labiau pasitikėti savimi ir kitais, lemia ugdymo proceso tęstinumą. Projekto metu svarbus vaidmuo tenka komandiniam darbui, funkcijų pasidalijmui ir  atsakomybės už rezultatus ugdymui, todėl jų metu vyksta  glaudesnis bendradarbiavimas ir bendravimas, palaikomi geri tarpusavio santykiai, pasidžiaugiama pasiektais rezultatais. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2016–2017 mokslo metais parengė ir vykdo šiuos projektus:

1.  Tęsiamas meninio ugdymo ilgalaikis projektas „Teatras – durys į pasakų šalį“, kurio tikslas – vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus. Projekto trukmė 2016-01/2019-05. Vykdomas antrasis 2017-01/ 2017-05  etapas. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė auklėtoja Kačiukų“ gr. mokytoja, vykdytojai – „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti 

 PROJEKTO ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Tęsiamas karjeros ugdymo ilgalaikis projektas  „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“, kurio tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, praplėsti vaikų žinias, padėti kurti, save realizuoti įvairiose veiklose, formuoti verslumo pagrindus. Projekto trukmė 2016-01/2018-05.  Įgyvendinamas antrasis etapas – 2016-09/2017-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė priešmokyklinio ugdymo pedagogė.  Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3.  Meninio ugdymo  projektą  “Sukas draugystės ratelis”, kurio tikslas – ugdyti vaikų muzikinį intelektą, jausmų kultūrą,  empatiją, kaip sėkmingo bendravimo pagrindą. Projekto trukmė 2016-10/2017-02. Projekto „Sukas draugystės ratelis“ vykdymui suburta komanda: projekto koordinatorė - Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ pavaduotoja ugdymui;  projekto vadovė Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ meninio ugdymo mokytoja. Projekto komandos nariai, atsakingi už projekto įgyvendinimą: Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ meninio ugdymo mokytoja;  Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra“ meninio ugdymo mokytoja; Regos ugdymo centro meninio ugdymo mokytoja. Dalyviai: šių darželių ugdytiniai ir jų tėveliai, pedagogai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

emblema 24. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinukų grupė „Varpeliai“ šiais 2016–2017 mokslo metais nuo rugsėjo 1 d. dalyvauja tarptautiniame projekte „Say hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“). Žr. http://www.sayhellototheworld.eu/. Projekto iniciatorius Slovėnijos FINI taryba Radeče (vadinama kaip „institutas“). Projekto tikslas -– kurti tolerantišką vaikų darželį, mažinant netoleranciją ir nusistovėjusius stereotipus kitų tautų, kultūrų atžvilgiu. Atvirumas ir tolerancija kitoms pasaulėžiūroms – tai vienas iš šiandieninės Europos vertybių prioritetų. Vaikai ir pedagogai susitikinės internetinėje erdvėje. Projekto trukmė 6 mėnesiai, video konferencijos vyks kartą per mėn. Ugdytiniai kartu su Slovėnijos ir Kroatijos vaikais bendraus, mokysis anglų kalbos pradmenų, parodys, kad mes esame ne tik skirtingi, bet ir panašūs.  Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje : „Štai ir aš“ (mažylis); „Aš ir mano šeima“ (bevardis); „Aš ir mano darželis“ (didysis); „Aš ir mano miestas“ (bevardis); „Aš ir mano šalis“ (nykštys); „Atsisveikinimas“ (plaštaka).  Projekto metu vaikai mokysis užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai. Šio projekto organizatoriai tinkamai įvertins ir argumentuos – ar vaikų darželis pakankamai vykdė projektą „Pasakyk pasauliui labas“ ir gali teisėtai gauti garbingą „Tolerantiško darželio“ pavadinimą bei vėliavą. Vaikai taip pat gaus „Pasakyk pasauliui labas“ pasą. Dalyvaudami šiame projekte įgyvendinsime savo darželio siekinį: „Smagu turėti draugų Europoje“.

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

emblemas 15. 2016 metais Europos atliekų mažinimo projekto savaitės (angl. EWWR – European Week for Waste Reduction) renginiai vyks lapkričio 19–27 dienomis. 2016 m. tema- pakuotės atliekų mažinimas: Naudok mažiau pakuotės!  Lietuvoje Europos atliekų mažinimo savaitės renginių koordinatorius yra Aplinkos ministerija. Darželio renginiai yra užsiregistruoti oficialioje EWWR svetainėje www.ewwr.eu. Štai čia: www.ewwr.eu/register yra priregistruoti mūsų renginiai. Renginių vykdytojai (dalyviai) įsipareigoja EWWR ir LIFE logotipus naudoti tik užregistruotiems EWWR renginiams; pasibaigus renginiams, po 2016 lapkričio 27 d., renginių vykdytojai įsipareigoja įvertinti savo Europos atliekų mažinimo savaitės renginius (kokybiškai ir kiekybiškai); tam, kad renginiai galėtų pretenduoti į apdovanojimus, jie turi būti oficialiai įregistruoti užpildant patvirtintą formą, pateiktą EWWR tinklalapyje. Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ Europos atliekų mažinimo savaitės renginių organizavimo darbo grupė: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės; meninio ugdymo mokytoja; logopedė. Renginių tema „Iš dėžučių įvairių kurkim pasakas kartu”. Tikslas: mažinti atliekų taršą, siekiant išsaugoti švarią aplinką. Atliekų mažinimo savaitės programa: lapkričio 21 d. vyks paroda įstaigoje „Kakės Makės kelionė aplink pasaulį”, atsakinga grupės auklėtoja; lapkričio 22 d. vyks akcija „Mūs darželis bus švarus – turim tris konteinerius”, muzikiniai žaidimai ir dainelės, atsakinga meninio ugdymo mokytoja; lapkričio 23 d. priešmokyklinės „Žvaigždučių” grupės spektaklis  „Žmonių jausmai ir emocijos”, atsakinga auklėtoja;  lapkričio 24 d. ankstyvojo amžiaus ugdytinių „Nykštukų” grupės madų šou „Pasakų fėja”, atsakinga auklėtoja; lapkričio 25 d. didaktinių garsų žaidimus su įstaigos ugdytiniais praves logopedė. EWWR (Europos atliekų mažinimo savaitės) renginio aprašymo santrauka: Vaikai per Europos atliekų mažinimo savaitę sužinos apie antrinių žaliavų panaudojimo ir rūšiavimo ypatumus, kurios metu bus surengta paroda iš jų. Vaikai žaisdami, dainuodami ir vaidindami turtins žinias apie antrinių žaliavų perdirbimą ir panaudojimą. Įgyvendinant projektą, vaikai išmoks taisyklingai atrinkti ir mesti šiukšles į spalvotus konteinerius pagal paskirtį, bus organizuojama išvyka į atliekų tvarkymo tarnybą, kurioje vaikai priduos panaudotas pakuotes ir makulatūrą, įgis verslumo praktikos. Vaikai projekto įgyvendinimo dėka susipažins su galimybe pritaikyti sukurtus žaislus, priemones žaidimuose, vaidinimuose ir kasdieninėje veikloje. Mokysis saugoti gamtą ir racionaliai išnaudoti antrines žaliavas. Vaikai ugdysis sąmoningumą naudojant ir vartojant įvairią produkciją. Apdovanoti aktyviausi Europos atliekų mažinimo savaitės dalyviai.  (Aplinkos ministerijos informacija. Vilnius 2017, vasario 27 d.) Aplinkos ministras Kęstutis Navickas už pilietines iniciatyvas Europos atliekų mažinimo savaitės proga apdovanojo tris švietimo įstaigas. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija apdovanota už tai, kad subūrė didžiąją dalį mokyklos bendruomenės ir mokinių, iš popieriaus atliekų kūrė kalėdines dekoracijas, kurioms panaudojo 573 kg laikraščių, reklaminių bukletų, sąsiuvinių ir knygų, o šias dekoracijas vėliau perdarė į Užgavėnių atributus. Lopšelių-darželių kategorijoje nugalėjo Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“, kuris per savaitę sugebėjo suorganizuoti net 8 renginius, į juos įtraukė 675 žmones. Vaikai rūšiuoti atliekas buvo mokomi spektaklių ir pamokų metu. Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetas surengė atvirą seminarą apie technologijas be atliekų ir inicijavo akciją „Savame puodelyje kava pigesnė“. Universitete veikiančios kavinės lankytojams buvo suteikta 20 proc. nuolaida kavai, pilamai į lankytojų atsineštą puodelį. 

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS I DALIS       PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS II DALIS

6. Sveikos gyvensenos projektą „Vandenukas mums skanus, gerti jį kasdien turiu“. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, šis projektas įgyvendinamas „Ežiukų“ grupėje. Projekto trukmė 2016-11/2017-05. Juo siekiama suteikti vaikams žinių apie vandens svarbą žmogui ir aplinkai. Ugdytiniai pratinsis prie sveiko įpročio gerti vandenį, kuris palaiko gyvybines funkcijas, normalią kūno temperatūrą, būtinas medžiagų apykaitos procesui, prisideda prie geresnių rezultatų siekimo. Domėsis, tyrinės ir sukaups žinių apie vandens savybes ir poveikį augančiam organizmui. Todėl kartu su ugdytinių tėveliais bus stebima, rūpinamasi, kad geriamas kokybiškas vanduo vaikams visada būtų pasiekiamas. Projektui įgyvendinti sukurta komanda: koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė - grupės vyresnioji auklėtoja, narės - neformaliojo švietimo mokytoja, bendrosios praktikos slaugytoja. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – vadovaus rengiant projekto dokumentus, teiks konsultacijas organizaciniais klausimais. Auklėtoja ves ugdomąsias veiklas, kurs vaizdines priemones, kurs lankstinukus, rekomendacijas tėvams. eformaliojo švietimo mokytoja organizuos sportinę pramogą „Lašelio kelionė“.  Bendrosios praktikos slaugytoja pasakos apie vandens naudą mūsų organizmui. Grupės auklėtojos padėjėja talkins auklėtojai  vedant ugdomąsias  veiklas. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

7. etvining Nuo 2016-12-09 Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ dalyvauja Tarptautiniame eTwinning projekte Kalėdinių atviručių kūrimas, bendradarbiaudami su darželiu iš Estijos, Talino. (Participation in the International project eTwinning.Cooperation with Kindergarden ) (Estonia, Tallin). Už dalyvavimą šiame projekte atsakinga logopedė. www.etwinning.net – programos portalas, kuriame vyksta visa bendradarbiavimo veikla. Jis verčiamas į 28 kalbas. eTwinning portalas www.etwinning.net  – tai pagrindinė programos susitikimų ir darbo vieta. Portalą ir visą programą administruoja CPT (centrinė paramos tarnyba), o kiekvienoje šalyje dalyviams pagalbą teikia NPT (nacionalinės paramos tarnybos). 2015 metų pabaigoje programos portale buvo užsiregistravę jau beveik 350 000 mokytojų iš daugiau nei 150 000 mokyklų ir vykdoma daugiau nei 45 000 projektų. Projekto nauda įstaigai trimis lygiais: pedagogo, vaiko ir institucijos tobulėjimas: informacinių – komunikacinių technologijų įvaldymas, bendravimas ir bendradarbiavimas,  užsienio kalbos ir pedagogo, kaip asmenybės tobulėjimas – siūlomi mokymosi kursai ir darbas grupėse; įvairios patirties įgijimas: tiek tarpkultūriniu, tiek profesiniu, tiek asmeniniu požiūriu; pasitikėjimas savimi bei draugystė su kolegomis iš kitų šalių; tobulėjimas, naujų idėjų atsiradimas, galimybė savirealizacijai, kalbinė įvairovė, pripažinimas, galimybė pakeliauti. Ką duoda vaikams: pasijunta svarbūs, giliau pažįsta savo šalį norėdami ją pristatyti savo draugams; susipažįsta su kitų šalių kultūra ir aplinka, plečia akiratį; išsiugdo daug svarbių praktinių įgūdžių; projektinė veikla suteikia džiugių emocijų, motyvuoja; suteikia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir bendradarbiauti partneriams iš skirtingų Europos šalių. Ugdymo procesui: integracija į ugdymo procesą; projekto metu surinktos medžiagos panaudojimas ugdomajame procese; projektai pagyvina mokymąsi ir padeda ugdyti savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas; projektai suvienija mokyklos bendruomenę, glaudžiau bendradarbiaujama su tėvais, kitomis institucijomis; kyla mokyklos prestižas. 

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

8. etvining 2016-12-08 Logopedė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės su „Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytiniais dalyvavo ŠMPF (Švietimo mainų paramos fondo) tarptautinės programos eTwinning projekte „Kalėdų langas – eTwKalėdos 16“ („Christmas window- eTwChristmas 2016“). Vyksta geriausio Kalėdinio lango rinkimai. Apie projektą: This is a short project for Christmas. Upload your Christmas window picture. Let's celebrate the upcoming year together. Link to Padlet https://padlet.com/Birgeliene/3t3mstn9vw8f . Šiuo trumpu projektu kviečiama prisijungti prie kompanijos „eTwinning Kalėdos”, kuris vyksta gruodžio 9–sausio 6 dienomis ir bus skirtas atskleisti paslaptį - kaip programa „eTwinning“ gali padėti vaikams sužinoti apie Kalėdas kitose mokyklose ir šalyse. Kviečiama naudotis įrankiu „Padlet”, sukurti iliustraciją “Kalėdų langas” bei dalintis savo patirtimi projektų žurnaluose. Tikslai: tai trumpas projektas, skirtas žiemos šventėms paminėti; išmokti naudotis įrankiu „Padlet“; dalintis Kalėdine nuotaika, įkeliant savo Kalėdinio lango paveikslėlį; susipažinti su kitų mokyklų langų puošyba švenčių metu bei mokinių kūryba šia tema; pasveikinti partnerius; švęsti artėjančius metus kartu. Darbo eiga: 1. Planavimas (idėjos aptarimas, pasiruošimas iliustracijų kūrimui). 2. Iliustracijų kūrimas (mokyklos langų puošyba, fotografavimas). 3. Lango publikavimas projekto „TwinSpace“ erdvėje. 4. Iliustracijos kėlimas, naudojant įrankį „Padlet“ ir pasidalinimas „TwinSpace“ erdvėje).5. Geriausio atviruko rinkimai. Tikėtini rezultatai: sukurta šventinių iliustracijų galerija „Kalėdų langas - eTwKalėdos16“; susipažinta su įrankiu „Padlet“; vyksta bendravimas tarp projekto partnerių. Nuoroda į galeriją. įrankis „Padlet“: https://padlet.com/Birgeliene/3t3mstn9vw8fBendravimas ir bendradarbiavimas yra pagrindinės ir esminės sėkmingo „eTwinning“ projekto sudedamosios dalys, be kurių projektas yra tiesiog neįmanomas. Bendradarbiavimas tarp pedagogų yra privalomas planuojant bendras veiklas. Yra galimybė susipažinti vieniems su kitais per įvairias veiklas, stebėti draugų sukurtą medžiagą. Ugdytiniai turi galimybę tartis kaip atlikti užduotis, stebėti kitų šalių draugų sukurtą medžiagą, parašyti kitiems žinutes, susidraugauti internetinėje erdvėje. Tokia iniciatyva skatina kokybišką ugdymą modernėjančiame šiandienos pasaulyje, tobulina profesinę kompetenciją, paįvairina mokymosi metodus, priemones internetinėje erdvėje.

9. Sveikatos stiprininimo projektą „Sustiprinta plokščiapėdystės korekcija ir organizmo grūdinimas“. Bendradarbiaujant su specialistais, pedagogais, ugdytinių tėvais, šis projektas įgyvendinamas „Varpelių“ grupėje. Projekto trukmė 2017-01/2017-06. Juo siekiama saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, sistemingai grūdinant vaikų organizmus, formuojant taisyklingos laikysenos įgūdžius, įtraukiant šeimas ir pedagogus į aktyvų bendradarbiavimą, siekiant užsibrėžtų tikslų. Ugdytiniams bus vedamos kūno kultūros pratybos, korekcinės mankštos, sveikatos valandėlės, grūdinimo procedūros. Projektui įgyvendinti sukurta komanda: koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, teiks metodinę pagalbą rengiant projekto dokumentus, teiks konsultacijas organizaciniais klausimais; projekto vadovė – „Varpelių“ gr. auklėtoja, rengs projektą, ataskaitas, ves ugdomąsias veiklas, kurs lankstinukus, rekomendacijas tėvams. Narės – neformaliojo švietimo mokytoja, organizuos veiklas, skatinančias fizinį pajėgumą, specialius fizinius pratimus pėdos raumenims ir raiščiams stiprinti, grūdinimo procedūras; visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, rengs rekomendacijas, talkins plokščiapėdystės diagnozavime, atliekant pėdų atspaudus. >parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

10. Ekologinio ugdymo projektą „Mažasis gamtininkas“. Šis projektas bus vykdomas „Drugelių“ grupėje. Dalyviai grupės ugdytiniai ir jų tėveliai, auklėtojos. Projekto trukmė 2017-02/2018-05. Tikslas – įtraukiant vaikus į aktyvų domėjimąsi juos supančia gamta, atskleidžiant gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenime, formuoti pažinimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių, socialinio ugdymo kompetencijas. Projekto metu vaikai įgis žinių ir praktinės patirties augalų sodinimo, auginimo, priežiūros, jų saugojimo srityse, suvoks, koks svarbus augalų poveikis yra gamtai, žmogui. Šį projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekui vadovauja ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, projektą vykdyti ir įgyvendinti padės ugdytinių tėveliai. >parsisiųsti

 PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

11. Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“. Projektą parengė neformaliojo švietimo pedagogė. Projekto trukmė 2017-01/2017-06. Pagrindinis projekto tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti sveikos gyvensenos vertybes, naudoti netradicines edukacines aplinkas. Ugdytiniai įgis žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus, bus ugdomi vaikų pojūčiai, įgis asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų, vyks ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi su Respublikos pedagogais, kaip naudojamos naujas edukacinės erdvės sveikatos vertybių puoselėjime. Projektui įgyvendinti suburta komanda: koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė neformaliojo švietimo pedagogė, projekto grupės nariai - „Žvaigždučių“, „Ežiukų“, „Meškiukų“ ir „Drugelių“ grupių auklėtojos. Dalyviai: Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ „Žvaigždučių“, „Ežiukų“, „Meškiukų“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai bei dalyvavo Lietuvos Respublikos  ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir jų ugdytiniai. Nuo 2017 m. vasario 15 d. iki gegužės 15 d. projekto dalyviai, pasirenko sveikos gyvensenos ugdymo temą ir pravedė  sveikos gyvensenos veiklas (sveikatos valandėles, pratybas, žygius ir kt.) su ugdytiniais netradicinėje aplinkoje. Projekto dalyviai iki 2017 m. gegužės 22 dienos organizatoriams pateikė po dvi kokybiškas nuotraukas ar filmuotą (ne ilgesnę 10 min.) medžiagą  iš ugdomosios veiklos ir užpildytą anketą. Respublikinio projekto trukmė: 2017 m. sausio 1 d.–2017 m. birželio 30 d. Respublikinio projekto atsakingas asmuo – neformaliojo švietimo pedagogė > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

12. Kalbos ugdymo ir prevencijos projektą  Gražios kalbos takeliu“.  Lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ jau antrus metus vykdomas ilgalaikis projektas, kurio tikslas – suteikti logopedinę pagalbą (1,5–3 metų) vaikams, sudarant palankias sąlygas ugdytinių ankstyvajam kalbos sutrikimų įvertinimui ir prevencijai. Projekto uždaviniai: vesti grupines logopedines pratybas; lavinti pagrindinius kalbos ir komunikacijos sutrikimų įveikimo komponentus: smulkiąją motoriką, artikuliacinį aparatą, foneminę klausą, turtinti žodyną; bendradarbiauti su grupių auklėtojomis, rengiant papildomas užduotis vaikams, lavinančias artikuliacinį aparatą, smulkiąją motoriką.    Projektas bus vykdomas 2017-02/2017-05 lopšelio „Meškiukų“, „Ežiukų“, „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupėse. Projekto vykdytojų komanda: projekto vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Projekto rengėja- logopedė. Projekto vykdytojai – lopšelio grupių auklėtojos.  Projekto dalyviai - „Meškiukų“, „Ežiukų“, „Nykštukų“, „Kačiukų“ grupių vaikai. >parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

 

2015–2016 mokslo metai

2016 m. siekdami gerinti ugdymo kokybę, glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais, įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį į ugdomąjį procesą, stiprinti tėvų vaidmenį prisidedant prie ugdymo proceso, aktyviau taikome projektinį metodą, kuris apjungs bendruomenę bendrai ugdomajai veiklai. Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2016 metais parengė ir vykdo šiuos projektus:

1. Ekologinio ugdymo projektą „Aš gamtos vaikas“, kurio tikslas – atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, formuojant atsakingumą, siekiant išsaugoti natūralią, švarią ir gražią aplinką. Projekto trukmė 2016-01/2016-06. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymu , projekto vadovė „Boružėlių“ gr. auklėtoja-metodininkė, narės: „Žiedelių“, „Boružėlių“, „Kiškučių“, „Saulučių“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Žiedelių“, „Boružėlių“, „Kiškučių“, „Saulučių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Ankstyvojo amžiaus ugdytinių vaikų kalbos sutrikimų prevencinį projektą „Miklūs piršteliai - dailūs žodeliai“. Tikslas – naudojant kalbos ugdymo modelius ir inovatyvius metodus vykdyti ankstyvąją vaikų kalbos sutrikimų prevenciją. Trukmė – 2016-02/2016-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė logopedė, nariai:  „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“, „Meškiukų“ ir „Drugelių“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Ežiukų“, „Meškiukų“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

3. Sveikos gyvensenos projektą  „Vaikų sveikatinimas ankstyvojo amžiaus grupėje“. Tikslas –   saugoti ir stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą, grūdinant organizmą, didinant atsparumą neigiamiems aplinkos poveikiams, skatinant vaikų sveikatinimą namuose. Trukmė – 2016-01/2016-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovė „Nykštukų“ gr. auklėtoja-metodininkė, narės – neformaliojo švietimo mokytoja, bendrosios praktikos slaugytoja. Dalyviai: „Nykštukų“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

4. Gamtamokslinio ugdymo projektą „Aš auginu“, kurio tikslas – stebėjimo ir praktinės veiklos pagalba, padėti vaikams pažinti augalų augimo procesą. Projekto trukmė 2016-01/2016-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „iedelių“ gr. auklėtoja , vykdytojai – „Žiedelių“ ir „Drugelių“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Žiedelių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS-1

PROJEKTO RZULTATŲ PRISTATYMAS-2

5. Karjeros ugdymo ilgalaikį projektą „Maži karjeros ugdymo žingsniai į sėkmės kelią“, kurio tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, praplėsti vaikų žinias, padėti kurti, save realizuoti įvairiose veiklose, formuoti verslumo pagrindus. Projekto trukmė 2016-01/2018-05. Įgyvendinimo etapai: pirmasis 2016-01/2016-05; antrasis 2016-09/2017-05; trečiasis 2017-09/2018-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Dalyviai: „Žvaigždučių“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

I-OJO ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

6.  Meninio ugdymo ilgalaikį projektą „Teatras – durys į pasakų šalį“, kurio tikslas –vaidybos ir improvizacijų pagalba ugdyti vaikų meninę kultūrą bei plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus. Projekto trukmė 2016-01/2019-05.  Projekto įgyvendinimo etapai: pirmasis 2016-01/2016-05; antrasis 2017-01/2017-05; trečiasis 2018-01/2018-05; ketvirtasis 2019-01-2019-05. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė „Kačiukų“ gr. mokytoja, vykdytojai – „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių mokytojos. Dalyviai: „Nykštukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

I-OJO ETAPO REZULTATŲ PRISTATYMAS

7. Kultūrinio ugdymo projektą „Augu su knyga“, kurio tikslas – skiepyti vaikams meilę knygai ir lavinti skaitymo įgūdžius. Projekto trukmė 2016-01/2016-05.  Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vykdytojai: grupių mokytojos. Dalyviai:  „Kiškučių“, „Varpelių“, „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. > parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

 

2014–2015 mokslo metai

Projektinė veikla praplečia ugdymosi erdvę, aktyviau įtraukia bendruomenės narius – ugdytinius, tėvus, pedagogus į aktyvią veiklą, leidžia atsiskleisti ugdytinių gebėjimams, labiau pasitikėti savimi, lemia ugdymo tęstinumą. Siekiant aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais, mokėjimą dirbti komandoje, įtraukti šeimas į projektų vykdymą, Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“  2015 metais aktyviai vykdo šiuos projektus:

1.  Meninio ugdymo projektas „Pirma pažintis su klasika“, kurio tikslas – ugdyti vaikų muzikinį intelektą, jausmų kultūrą bei plėtoti vaikų klasikinės muzikos patirtį. Projekto trukmė 2014-11/2015-06. Projekto koordinatorė direktorė, vadovė – meninio ugdymo mokytoja, narės: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos. parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

2. Tarptautinis vaikų kalbos sutrikimų prevencinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Tikslas – sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme – vaikų kalbą ugdyti remiantis ir vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu bei naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus. Trukmė – 2015 metai. Organizatorė – Klaipėdos miesto lopšelio-darželio „Puriena“ logopedė ekspertė. Projekto vadovė – įstaigos logopedė, nariai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos parsisiųsti

3. Projektas „Šaškės mano darželyje“. Tikslas – formuoti pažinimo, socialines kompetencijas, įtraukiant vaikus į aktyvų domėjimąsi ir žaidimą šaškėmis. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovė „Drugelių“ gr. auklėtoja, narės: priešmokyklinio ugdymo mokytojos. Trukmė- 2015-01/05 mėn. > parsisiųsti   

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

4. Sveikos gyvensenos projektas  „Daug rankų, didelę naštą pakelia“. Tikslas –   padėti vaikams ugdytis gyvenimo įgūdžius plėtojant sveikos gyvensenos ugdymo turinį, įgyti sėkmingo bendravimo įgūdžius. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovė neformaliojo švietimo mokytoja, narės – meninio ugdymo mokytoja, auklėtojos. Trukmė – 2015-01/05 mėn.  parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

5. Projektas „Kultūrinių-higieninių  įgūdžių formavimas“. Tikslas – praktinėmis veiklomis, žaidimų ir įvairių priemonių pagalba ugdyti vaikų kultūrinius-higieninius įgūdžius, kultūrinę savimonę. Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovės: ikimokyklinio ugdymo auklėtojos. Trukmė 2015-01/05 mėn. parsisiųsti

PROJEKTO REZULTATŲ PRISTATYMAS

 


досуг