шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M. KOVO  MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1-30 d.

„Saulučių“ ir „Boružėlių“ grupės ugdytinių ir mokytojų inicijavimas dalyvauti respublikiniame projekte „Mažieji gamtos saugotojai“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-8 d.

„Drugelių“ grupės ugdytinių ir mokytojų inicijavimas dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo įstaigų integruotame dailės ir muzikos projekte „Kas pirks, kas parduos, kas pagros ir padainuos“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-11 d.

Koordinavimas ugdytinių piešinių parodos „Trijų spalvų simfonija“, skirtos Kovo 11-ajai paminėti

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

P

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.-

04-02 d.

P

Inicijavimas „Ežiukų“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų ankstyvojo amžiaus vaikų ir pedagogų projekte „Kuriame kitaip“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 d.

T

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

Pn

Inicijavimas ir koordinavimas „Nykštukų“, „Kačiukų“, „Kiškučių“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytinių ir mokytojų dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualioje parodoje „Linksmosios kojinaitės“, skirtoje Tarptautinei Dauno sindromo dienai paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

8 d.

P

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8 d.

P

Koordinavimas organizavimo ugdytinių piešinių parodą „Aš nupiešiu gražią gėlę“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

T

11.00 val. Akcijos „Paukščiai sugrįžo“, skirtos paukščių sugrįžimui, stebėsena ir koordinavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10 d.

T

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10-30 d.

T-A

Koordinavimas „Varpelių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytinių dalyvavimo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje „Mano Lietuva“, skirtoje Kovo 11-ąją paminėti

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

Pn

9.30 val. stebėsena mokytojos Loretos Bentienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

15 d.

P

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 17 d.

T

Inicijavimas „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytinių dalyvavimo Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų piešinių konkurso „Mano olimpinės svajonės“   - Olimpinio piešinio „Aš olimpietis“ konkurse

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

T

10.00 val. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

17 d.

T

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

T

9.30 val. stebėsena mokytojos Simonos Jurgaitės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

K

13.15 val. dalyvavimas Įstaigos tarybos posėdyje (dėl lėšų surinkimo gerinimo)

Direktorius

19 d.

Pn

9.30 val. stebėsena mokytojos Loretos Stasytytės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 19 d.

Pn

Inicijavimas mokytojų dalyvavimo respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų projekto „Miklūs piršteliai – graži kalbelė“ virtualių mokymo priemonių parodoje

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

22-26 d.

P-Pn

Kuravimas saugaus eismo organizuojamų renginių „Saugaus eismo savaitė“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 22 d.

24 d.

K

Inicijavimas ir kuravimas Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ virtualios kūrybinių darbų ir piešinių parodos „Žemė – mūsų rankose“, skirtos paminėti Pasaulinę Žemės dieną, organizavimą, kartu su socialiniais partneriais l. d. „Žuvėdra“

13.15 val. Gerosios patirties sklaidos kuravimas rengiant virtualią kūrybinių darbų ir piešinių parodą „Žemė – mūsų rankose“ (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

P

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

23 d.

A

13.15 val. Psichologijos mokymai (nuotoliniu būdu)

Direktorius

23 d.

A

9.30 val. stebėsena ugdytinių prevencinio renginio prieš patyčias – spektaklio „Ropė“

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

T

Inicijavimas sveikos mitybos skatinimo praktinės pamokos „Balti dantukai“ organizavimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

24 d.

T

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

25 d.

K

13.00 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

25 d.

K

10.30 val. „Meškiukų“ grupės ugdytinių išvykos už darželio teritorijos koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

Pn

10.30 val. Administracinis pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

Iki 26 d.

Inicijavimas „Saulučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Mano pasakos herojus“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

P

9.30 val. stebėsena mokytojos Loretos Bentienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

P

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

T

10.00 val. Maisto sandėlio inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

T

Sveikatingumo dienos „Akytės, kad matyčiau“ stebėsena

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

T

13.30-15.00 val. dalyvavimas „Profesinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas ugdant bendravimo įgūdžius užsienio kalba“ tęstiniuose kursuose

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 31 d.

Civilinės saugos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos rengimas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

01/05 mėn.

Kuravimas „Drugelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo Tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk savo šaliai labas“)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05 mėn.

Koordinavimas ugdytinių dalyvavimo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05 mėn.

Koordinavimas dalyvavimo panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 05-31

Koordinavimas dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 06 -15

Inicijavimas „Žiedelių“ grupės ugdytinių dalyvavimo Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų organizuotame projekte „Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

02/05 mėn.

Koordinavimas „Žvaigždučių“ grupės ugdytinių dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų edukacinių praktinių veiklų projekte „Kosmosas–Žemė–Žmogus“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visus metus

Kuravimas dalyvavimo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 2021“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė ir kovo mėnesio dienyno archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты