шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2021 M.  GRUODŽIO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1 d.

T

12.30-15.30 val. LEAN mokymai (Zoom platformoje)

Direktorius

2 d.

K

12.30-15.30 val. LEAN mokymai (Zoom platformoje)

Direktorius

Iki 3 d.

Pn

Vykdomo tyrimo „IKT taikymas ugdymo procese“ rezultatų analizė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-10 d.

Įstaigos materialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų metinė inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6-10 d.

P-Pn

„Žvaigždučių“, „Kiškučių“, „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Kačiukų“, „Drugelių“, „Boružėlių“, „Meškiukų“, „Varpelių“, „Saulučių“ ir „Žiedelių“ gr. ugdytinių dalyvavimo fizinį aktyvumą skatinančiame projekte-iniciatyvoje „Klaipėdos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk Kalėdas“   (Organizatoriai - Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“) inicijavimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

P

12.30-15.30 val. LEAN mokymai (Zoom platformoje)

Direktorius

7 d.

A

12.30-15.30 val. LEAN mokymai (Zoom platformoje)

Direktorius

8 d.

T

12.30-15.30 val. LEAN mokymai (Zoom platformoje)

Direktorius

9 d.

K

12.30-15.30 val. LEAN mokymai (Zoom platformoje)

Direktorius

9 d.

K

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas (Microsoft Teams aplinkoje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

K

Renginio, skirto Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, organizavimo inicijavimas

Direktorius

13 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

13-23 d.

Ugdytinių piešinių – kūrybinių darbų parodos „Skamba Kalėdų varpeliai“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

A

13.15 val. seminaro „Interaktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimas” (lektorius E.Gervaitis) organizavimas įstaigos pedagogams nuotoliniu būdu

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 15 d.

Skleidimo gerosios darbo patirties Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatą stiprinančių mokyklų puslapyje tema „Bendri sveikatinimo projektai partneriams atveria duris į naują galimybių pasaulį“ inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

15 d.

T

10.00 val. Edukacinės ugdomosios sveikatos stiprinimo valandėlės „Saugokime vienas kitą“ organizavimo „Žvaigždučių“ grupės vaikams (veda ugdytinio mama Šideikienė Giedrė) koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

17 d.

Pn

Šventinių rytmečių su Kalėdų seneliu „Svečiuose pas Kalėdų eglutę“ (muzikos salėje) įstaigos visų grupių ugdytiniams (pagal grafiką, renginiai skirti tik tos pačios grupės ugdytiniams, nedalyvaujant tėvams, laikantis visų saugumo reikalavimų) inicijavimas ir koordinavimas:

10.00 val. „Nykštukų“ grupės renginys „Pasitinkant Kalėdas“;

11.00 val. „Kačiukų“ grupės renginys „Kalėdų belaukiant“;

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 17 d.

Pn

Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ mokytojų numatomos metodinės veiklos lentelių 2022 m. Metinės veiklos plano rengimui pateikimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

20 d.

P

„Žvaigždučių“ ir „Kiškučių“ grupių ugdytinių išvykos į paštą „Laiško kelionė“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20-23 d.   

Šventinių rytmečių su Kalėdų seneliu „Svečiuose pas Kalėdų eglutę“ (muzikos salėje) įstaigos visų grupių ugdytiniams (pagal grafiką, renginiai skirti tik tos pačios grupės ugdytiniams, nedalyvaujant tėvams, laikantis visų saugumo reikalavimų) inicijavimas ir koordinavimas:

(20 d.) 10.30 val. „Ežiukų“ grupės renginys „Skamba varpeliai“; (21 d.)  10.00 val. „Varpelių“ grupės renginys „Žiemos dovanos“; 11.15 val. „Saulučių“ grupės renginys „Kalėdų varpeliai“; 15.30 val. „Drugelių“ grupės renginys „Kalėdinė pasaka“; 16.15 val. „Kiškučių“ grupės renginys „Skambančios Kalėdos“; (22 d.) 9.15 val. „Meškiukų“ grupės renginys „Mažylių Kalėdos“; 10.00 val. „Žiedelių“ grupės renginys „Peliukų Kalėdos“; 10.45 val. „Žvaigždučių“ grupės renginys „Besmegenio pokštai“; (23 d.) 10.00 val. „Boružėlių“ grupės renginys „Snaigės krenta – kaip gražu“;

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Direktorius

20 d.

P

11.00 val. VGK posėdis: dėl pagalbos vaikui specialisto (logopedo) veiklos ataskaitos; dėl VGK ataskaitos už 2021 m.; dėl VGK veiklos 2022 m. plano projekto svarstymo; dėl vaikų sergamumo analizės

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

21 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Pranešimas „Eksperimentai darželio kieme“ (B.Povilavičienė), tyrimo „IKT taikymas ugdymo procese“ rezultatų pristatymas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

T

13.00 val. Įstaigos personalo Kalėdinio sveikinimo organizavimas

Direktorius

23 d./ 01-21d.

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2022 metų veiklos plano rengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

27 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

27 d.

P

14.00 val. Metodinės tarybos posėdis (logopedinis kabinetas): dėl 2021 m. metodinės tarybos veiklos ataskaitos; dėl veiklos numatymo rengiant 2022 m. planą; dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo aptarimo ir kryptingo planavimo; dėl dalinimosi kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytomis žiniomis su kolegomis, praktinio pritaikymo patirtys; inovatyvių metodų panaudojimo patirtinio ugdymo taikymo ugdomajame procese aptarimas; metodinių darbų ir priemonių aprobavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

A

13.15 val. Mokytojų Tarybos posėdis (muzikos salėje). Dėl įstaigos veiklos įsivertinimo (audito) rezultatų aptarimo ir galutinės ataskaitos pristatymo; dėl įstaigos vizijos, misijos patvirtinimo; dėl 2021 metinės veiklos pasiekimų ir tobulintinų aspektų; 2022 m. veiklos plano prioritetų, tikslų ir uždavinių; dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikio 2022 m. ir 2021 m. kvalifikacijos kėlimo ataskaitos; dėl savivaldos (tarybų, komisijų ir darbo grupių) 2021 m. ataskaitų pristatymo ir vertinimo; Sveikatos stiprinimo programos 2021 m. plano įgyvendinimo ataskaitos; dėl 2022 m. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos; edukacinės aplinkos kūrybinės grupės 2022 m. rinkimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

T

17.00 val. Tėvų tarybos susirinkimas (nuotoliniu būdu) dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2021 m. metinės veiklos ataskaitos ir 2021 m. vykdytos ugdomosios veiklos rodiklių ataskaitos; tėvų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

Pn

Stebėsenos rodiklių registravimo analizė (gruodžio 31 d. duomenimis)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

Pn

10.30 val. Maisto sandėlio inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

31 d.

Pn

Jungtinės 2021 m. veiklos su socialiniais partneriais ir 2022 m. veiklos plano gairių aptarimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 31 d.

Pn

Projektų: „Pažink savo miestą Klaipėdą“, „Lauko edukacinių erdvių kūrimas darželyje“ parengimas, pristatymas ir tvirtinimas

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo stebėsena. Gruodžio mėnesio dienynų archyvavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10/05 mėn.

Dalyvavimo Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

09/05

mėn.

2021–2022 m. m. „Drugelių“ ir „Kiškučių“ gr. ugdytinių dalyvavimo Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ projekte, Lietuvos švietimo įstaigose vykdomame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų), akumuliatorių ir nebenaudojamos elektros bei elektroninės įrangos surinkimo projekte „Mes rūšiuojam“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12-01/ 06-30

Dalyvavimo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visus metus

Dalyvavimo Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso federacijos projekte „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiParengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė  

кулинарные рецепты