шаблоныjoomla

                                                                TVIRTINA

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“

                                          Direktorė

                                                                                                                                                            ANDŽELIKA PETKEVIČIENĖ                                                                              

                              KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2022 M.  RUGSĖJO MĖNESIO VADOVŲ DARBO PLANAS

 

DATA

SAV. D.

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI, RENGINIAI

ATSAKINGAS

1 d.

K

10.30 val. Šventinis renginys „Rudenėli, labas“, skirtas Rugsėjo – 1-osios paminėjimui

                      Direktorius,                                                                  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 d.

K

E-dienyno parengimas 2022-2023 m. m. (grupių suformavimas ir mokytojų priskyrimas, lankomumo žymėjimas, planų parengimas, tėvų prijungimas)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1-2 d.

K-Pn

Neformaliojo ugdymo, meninio ugdymo mokytojų ir logopedo darbo grafikų parengimas ir derinimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.

Pn

Kanceliarinių priemonių paskirstymas į grupes

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2 d.

Pn

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

5 d.

P

Ugdytinių darbo ritmo ir informacinių stendų grupėse parengimas, informacijos atnaujinimas grupių rūbinėse

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

5-9 d.

Pn

Kūrybinių darbų, piešinių, sveikinimo atvirukų parodos „Linkėjimai mano darželiui“, skirtos įstaigos gimtadieniui paminėti, koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Dėl visuminio ugdymo kokybės įsivertinimo rezultatų paskelbimo bendruomenės nariams ir pasirinktos teminės srities giluminiam įsivertinimui pristatymo

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7 d.

T

16.15 val. „Drugelių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) stebėsena

Direktorius

7 d.

T

17.00 val. priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje) stebėsena

Direktorius

8 d.

K

10.30 val. Sveikatingumo žygio „Sveikatos labirintas“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

Pn

16.30 val. lopšelio „Ežiukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje) stebėsena

Direktorius

9 d.

Pn

13.15 val. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas (bendruomenės kambaryje)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

Pn

10.30 val. Darželio gimtadienio paminėjimo šventė

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

9 d.

Pn

17.00 val. „Boružėlių“ grupės tėvų susirinkimo (sporto salėje) stebėsena

Direktorius

Iki 9 d.

Pn

Pateikti įstaigą kuruojančiam specialistui Sporto salės užimtumo grafiką

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 d.

P

17.00 val. „Žiedelių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) stebėsena

Direktorius

12 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

13 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (muzikos salėje). Vykdytų projektų ataskaitų pristatymas („Pasakų skrynia“, „Mes – gamtos vaikai“, „Aš myliu savo miestą – Klaipėdą“ (I-ojo etapo), „Su muzika į gražią kalbą“, „Augu sveikas kaip ridikas“, „Dainuojantys vaikai“)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

13 d.

A

16.30 val. „Nykštukų“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje) stebėsena

Direktorius

13 d.

A

16.30 val. „Kačiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) stebėsena

Direktorius

14 d.

T

10.30 val. „Boružėlių“ grupės ugdytinių edukacinės-pažintinės išvykos už darželio teritorijos „Mokausi saugot save ir draugą“ koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

14 d.

T

17.00 val. „Žvaigždučių“ gr. tėvų susirinkimas (muzikos salėje) stebėsena

Direktorius

14 d.

T

16.30 val. „Meškiukų“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) stebėsena

Direktorius

Iki 15 d.

K

Gerosios darbo patirties sklaidos Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro (ankstesnis pavadinimas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras) puslapyje tema „Sveika ir saugi vasara be traumų“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12-16 d.

Dalyvavimo 2022 m. Europos judumo savaitėje koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16 d.

Pn

17.00 val. „Saulučių“ grupės tėvų susirinkimas (sporto salėje) stebėsena

Direktorius

16 d.

Pn

17.00 val. „Varpelių“ grupės tėvų susirinkimas (muzikos salėje) stebėsena

Direktorius

Iki 19 d.

P

Ilgalaikių planų parengimas, pateikimas ir derinimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (visų grupių ugdomosios veiklos ilgalaikiai planai, logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojų), pritaikytų programų ugdytiniams su specialiaisiais poreikiais pateikimas bei IPP

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

19 d.

P

10.30 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

19 d.

P

10.00 val. Visuotinės mankštos įstaigos kieme inicijavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

20 d.

A

13.15 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdu). VSB psichologo paskaita „Emocijų ABC. Konfliktai kasdienybėje“

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

28 d.

T

10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (nuotoliniu būdu)

Direktorius

21 d.

T

13.00 val. VGK posėdis (vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų, sąrašo pristatymas, derinimas ir teikimas PPT; logopedinės veiklos programos 2022-2023 m. m. pateikimas, darbo grafiko I p. aptarimas; pedagogų ir specialistų parengtų pritaikytų ugdymo programų ugdytiniams su specialiaisiais poreikiais ir IPP aptarimas ir suderinimas)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

22 d.

K

13.15 val. Metodinės tarybos posėdis (ilgalaikių ugdymo planų 2022-2023 m. m. rengimo aptarimas; metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaida taikant inovatyvias IKT priemones ir programas; priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimo aktualijos; metodinių darbų ir priemonių aprobavimas)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki 23 d.

Pn

E-Dienynų 2021-2022 m. m. archyvo parengimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26 d.

P

13.15 val. Administracinis pasitarimas (bendruomenės kambaryje)

Direktorius

27 d.

A

13.15 val. Mokytojų tarybos posėdis (muzikos salėje): dėl pritarimo grupių ugdomosios veiklos 2022-2023 m. m. ilgalaikiams planams; dėl pritarimo logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojų 2022-2023 m. m. planams; dėl naujų narių į savivaldą (Tėvų tarybą, Įstaigos tarybą) rinkimo; vykdyto Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“ aptarimas; darželio savivaldos grupių atnaujinimas (dėl narių pasikeitimo)

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

29 d.

K

13.15 val. Auklėtojų padėjėjų pasitarimas (muzikos salėje)

Direktorius

29 d.

K

9.30 val. stebėsena mokytojos Ingridos Gailienės atviros veiklos, gebėjimo planuoti kryptingai, organizuoti ugdymo procesą, numatyti išteklius, parenkant metodus, priemones, užtikrinant ugdytiniams galimybę siekti pažangos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

Pn

10.00 val. Maisto sandėlio inventorizacija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30 d.

Pn

8.00-11.00 val. Sportinės akcijos „Apibėk mokyklą“ inicijavimas ir koordinavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visą mėn.

Atnaujinimas ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos (priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo pakeitimas)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuolat

E-dienyno pildymo kontrolė, rugsėjo mėnesio archyvavimas, tėvų prisijungimo prie sistemos kontrolė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckienė

кулинарные рецепты